Veteraners psykiske helse – kurs for leger og psykologer

Veteraners psykiske helse – kurs for leger og psykologer,  25. - 26. oktober 2018

Kursarrangører: RVTS Øst, Modum Bad og Veteranforbundet SIOPS.  Kurset holdes på RVTS Øst, Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo

Kursavgift: 3500,- 

Kursprogrammet finner du her

Målet med kurset er å øke interessen for, og kunnskapen om veteraners psykiske helse og psykiske helseutfordringer, samt å øke kompetansen om hvordan veteraner best kan ivaretas i helsevesenet. Undervisningen har derfor som siktemål å overføre kunnskap fra fagmiljøer som har arbeidet mye med belastningsskader og psykotraumer innenfor klinisk arbeid og forskning, til fastleger, psykologer og psykiatere primært. Kursinnholdet vil også bidra til en bredere forståelse av psykotraumer, belastningsskader og tilpasningsforstyrrelser generelt, utover det som gjelder militære veteraner. Da tenker vi på pasientgrupper i befolkningen forøvrig, men også på annet internasjonalt innsatspersonell, slik som politi og humanitært personell, samt andre pasientgrupper som over tid har opplevd usikkerhet, vold eller trusler om vold, borgerkrigslignende tilstander og krig.  

Bakgrunn: Veteraner med utfordringer knyttet til psykisk helse har ofte møtt behandlere i det sivile helsevesenet som de opplever har manglet kompetanse, og som kanskje også har vært usikre på hvem de skulle henvise til for utredning eller behandling. Til tross for planmessig innsats fra myndighetenes side for bedre ivaretakelse av veteraner (Regjeringens handlings- og oppfølgingsplaner 2011 – 2017), er viktige målsettinger for å utvikle kompetanse blant behandlere i den sivile helsetjenesten ikke oppnådd.

SIOPS utviklet derfor i samarbeid med Rådet for psykisk helse (2015-2016) en kursmodul med et 24-timers meritterende kurs for leger og psykologer. Etter gjennomføringen av to kursrekker kunne vi etablere et lite nettverk av behandlere som er interesserte i, og villige til å ta imot veteraner i sin praksis. På denne måten har vi bidratt til å nå viktige målsettinger i regjeringens handlings- og oppfølgingsplaner.

Dette arbeidet vil vi nå videreføre med et 15-timers kurs.  

Det nye kurset er utviklet i et samarbeid mellom Modum Bad, RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), og Veteranforbundet SIOPS – skadde i internasjonale operasjoner. Vi har også samarbeidet nært med IMPS, Institutt for psykiatri og stressmestring i FSAN Forsvaret, som også har vært med i kurskomitéen.  

Godkjenninger fra Legeforeningen

Allmennmedisin: godkjennes med 15 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Psykiatri: godkjennes med 15 timer for spesialistenes etterutdanning.

Godkjenninger fra Psykologforeningen

Kurset godkjennes som 15 timers vedlikeholdsaktivitet. Dersom det er minst 75% psykologer og leger tilstede på kurset kan det også godkjennes som 15 timers fritt spesialkurs.

Påmelding til kurset Veteraners psykiske helse

 For mer informasjon om kurset

Rådgiver Veteranforbundet SIOPS Arne Ørum: arne@siops.no, telefon: 92618854