Nyhetsarkiv 2009

Pilotundersøkelse av levekår blant skadde soldater

Hovedformålet med pilotstudien "Å komme hjem. En pilotundersøkelse av levekår blant skadde veteraner" har vært å kartlegge levekårene til soldater som har pådratt seg skader som følge av internasjonale operasjoner. Stortingets helse- og omsorgskomité har oppfattet denne undersøkelsen som så viktig at de i sin merknad til innstilling, har vurdert at det er nødvendig å gå videre med en omfattende levekårsundersøkelse som omfatter både skadde og ikke skadde veteraner. Dette er stor seier for vårt arbeid! En stor takk til alle dere som bidratt til at undersøkelsen ble gjennomført!

Undersøkelsen ble gjennomført av FAFO på oppdrag fra SIOPS. Den ble presentert under vårt årlige førjulsarrangement 19. november på Akershus festning.

Undersøkelsen tar for seg mange aspekter som har møtt veteranene etter endt tjeneste. Både helsemessig, arbeidsmessig og andre sider av det sivile livet. Vi trekker fram fire sentrale funn:

  1. Det er et stort gap mellom behovet som uttrykkes, og bruken av ulike oppfølgingstilbud blant SIOPS-veteranene, både underveis og etter endt tjeneste.
  2. Blant de skadde veteranene er det store forskjeller når de vurderer nåværende arbeidsevne, sammenlignet med hvordan de vurderte egen arbeidsevne før de reiste ut.
  3. 73,4% av SIOPS-veteranene mener at deltakelsen i internasjonal operasjon i stor grad har påført dem psykiske helseplager.
  4. En stor andel av SIOPS-veteranene påvises å ha langt svakere tilknytning til familie og øvrig nettverk etter endt tjeneste.

Rapporten er den første i sitt slag i Norge, og vi er derfor trygge på at leserne vil finne undersøkelsen interessant og verdifull.

Levekårsundersøkelsen ble debattert av det politiske panelet under konferansen. Deltagerne besto av Tore Nordtun (AP), Jan Arild Ellingsen(Frp), Michael Tetzschner (H) og Rannveig Andresen (SV). Alle deltagerne gav uttrykk for at funnene i undersøkelsen er viktige. Tetzshner fremhevet i tillegg at en slik undersøkelse burde det offentlige selv tatt ansvar for, i stedet for at initiativet kom fra en interesseorganisasjon. Panelet var enige om at det viktig å gjennomføre en omfattende levekårsundersøkelse av hele veteranpopulasjonen. Det ble åpnet for spørsmål fra salen og innspillene var blant annet forslag om kompetansesenter. Dette ble kommentert av panelet som et godt og konkret forslag. I tillegg ble det fra salen gitt tydelig uttrykk for misnøye hva gjelder forskjellsbehandling mellom ulike veterangrupper i forbindelse med erstatning.

Les mer om undersøkelsen og intervjuet med Jakob Engebakken i Aftenposten her. Du kan også lese/laste ned hele undersøkelsen i PDF-format her.

Spørmål om undersøkelsen rettes til:
Prosjektleder Gisle Bruknapp
tel: 995 68 121 / send e-post