Nyhetsarkiv 2009

Forbundsleder Åse Wisløff-Nilssen oppsummerer 2009

Landsmøte, som ble gjennomført i mars, vedtok en handlingsplan for 2009-2011 som ga føringer for hva styret skulle jobbe med. Å fullføre etableringen av Veteranorganisasjonen SIOPS og videreføre arbeidet med å sikre et økonomisk fundament som gir handlefrihet og forutsigbarhet, var hovedmålet.

Det har vært viktig
 • å markedsføre SIOPS som en seriøs veteranorganisasjon som er helt nødvendig for å ivareta skadde veteraner på en god, konstruktiv måte.
 • å legge om regnskapet til elektronisk føring med god oversikt og økonomistyring.
 • å gjennomføre konstruktive møter med Forsvarsdepartement, Veteranadministrasjon og politikere i Regjering og Storting.
 • å sende brev og søknader, både for få driftsmidler ut 2009 og for drift i 2010 fra Forsvarsdepartementet.
Dialogen med Stortinget har fungert godt
 • Stortingsrepresentant Laila Dåvøy sendte i juni 09 skriftlig spørsmål til forsvarsministeren og ville ha svar på om SIOPS hadde fått økt den økonomiske støtten til sitt arbeid, i tråd med departementets utsagn. Svaret viste blant annet til forskjellen i antall medlemmer mellom NVIO og SIOPS som en forklaring på bevilget driftsstøtte.
 • Til Stortingets budsjettarbeid for 2010 sendte SIOPS høringsnotat til alle aktuelle komiteer. I tillegg ble det sendt oppfølgingsnotat til de komiteer og enkeltrepresentanter som ønsket mer informasjon, spesielt vedr. levekårsundersøkelsen. SIOPS var på åpen høring i Utenriks- og forsvarskomiteen.
 • En samlet Helse- og omsorgskomite har skrevet inn merknader om veteraner i sin Innst.11S (2008-2009) som viser til Fafo-rapporten (levekårsundersøkelsen) og ber om å bli holdt løpende orientert om framdriften i regjeringens handlingsplan.
 • I Innst.7S (2008-2009) rammeområde 8/Forsvarsdepartementet er det en komitemerknad om Fafo-rapporten og samtidig en honnør til SIOPS. Komiteen påpeker at Forsvaret selv bør sørge for at det blir gjennomført en enda mer omfattende kartlegging og vurdering av oppfølgingsbehovet for slike veteraner også etter endt tjeneste.
  Flertallet i komiteen (Frp, H, KrF) henviste til SIOPS arbeid og mener at dette står i fare om ikke Veteranforbundet SIOPS tilføres mer midler enn den midlertidig driftsstøtten på ca. 500 000 kroner i året, og de ber Forsvarsdepartementet øke den samlede støtten til SIOPS til minimum 1 mill kroner i året. Men - flertallet i Stortinget (Ap, SV, Sp) går for 500 000 kroner i 2010.
 • SIOPS har etablert kontakter i regjeringspartiene for dialog om budsjett 2011 som starter i januar 2010.
Saker under arbeid hele året
 • Ot.prp. 67 om endringene i Forsvarets personellov med Forskrifter som skal tre i kraft 01.01.2010.
 • St.meld.34 (2008-2009) Veteranmeldingen ble behandlet i Stortinget i juni, men arbeidet med egen handlingsplan har så vidt startet opp, med møte mellom departement og veteranorganisasjonene.
 • I prosessene med "veteranlov" og "veteranmelding" har det vært levert skriftlige uttalelser, vært mange møter og tett oppfølging før regjeringen leverte fra seg Ot.prp.67 og St.meld.34. Under behandlingen i Stortinget ble det levert skriftlige høringsuttalelser og SIOPS deltok også på de åpne høringene. Det ble levert tilleggsnotater til forsvarskomiteen og enkeltrepresentanter som ønsket mer informasjon.
 • Gulf-saken har det også vært jobbet med hele året, og det vil fortsette. SIOPS representant i den sentrale arbeidsgruppen oppnevnt av FSAN er Jo Halldor Kvello. Gruppen skal beskjeftige seg med følgende:
  1. Vurdere validiteten av pågående og fremtidig forskning på området Gulfkrigsyndromet
  2. Skaffe oversikt over hvor de norske styrkene var og hva den enkelte soldat var eksponert for
  3. Skaffe oversikt over hvilke enheter som tok forebyggende midler mot nervegass og hvor lenge
  4. Arbeidsgruppen skal være ferdig med sitt arbeid i oktober 2010.
 • Levekårsundersøkelsen ble presentert på førjulsarrangementet i Fanehallen/Artelleriloftet 19. november 2009 med ca 80 tilhørere til stede.
  Fafo-rapport 2009:47 "Å komme hjem. En pilotundersøkelse av levekår blant skadde veteraner", er den første levekårsundersøkelsen blant veteraner. Den blir allerede sitert og henvist til og den ble et viktig dokument fra dag 1. Takk til dere SIOPS-veteraner som har vært med i denne undersøkelsen! Det er godt å kunne vise til fakta i det videre arbeidet for å bedre hverdagen til skadde veteraner.
Styret - ansatte

Veteranforbundet SIOPS har bare en fast ansatt, noe som fører til harde prioriteringer av arbeidsoppgaver - ikke minst for å holde tidsfrister, forberede og stille opp på møter/drøftinger og bistå styret og alle medlemmene.

I tillegg er det en som jobber med de prosjektene SIOPS gjennomfører: Levekårsundersøkelsen som nå er avsluttet og Gjensidigeprosjektet "helt hjem – helhetlig handling".

Styret har til nå hatt 9 styremøter og jobber parallelt med

 • å fullføre etableringer av SIOPS, eks. lage organisasjonshåndbok for SIOPS, sikre en langsiktig økonomi og fast veterantilhørighet til Forsvarsdepartementet.
 • å arbeide med å bedre skadde veteraners økonomiske, sosiale og helsemessige vilkår eks. ved å bidra og delta i den offentlige debatten om riktig helsehjelp og oppfølging i det sivile samfunn samt etablere tilpassede tilbud, eks. likemanns-/selvhjelpsgrupper.

Åse Wisløff Nilssen
Forbundsleder