Nyhetsarkiv 2009

Høring i Utenriks- og forsvarskomiteen 10.11.2009

Forutsigbare økonomiske rammer er avgjørende for at Veteranforbundet SIOPS kan utvikle en aktiv, permanent interesseorganisasjon. SIOPS ivaretar skadde veteraners interesser på en god og konstruktiv måte, men trenger en større overføring enn tilsagnet på 500 000 kroner via Forsvarsbudsjettet.

Vedr. Prop. 1 S – Forsvarsdepartementet - for budsjettåret 2010

Veteranforbundet SIOPS (skadde i internasjonale operasjoner) ble startet som en interesseorganisasjon høsten 2006. Formålet med organisasjonen er:

 • Å bidra til å øke kunnskapen om skadde veteraner og sikre deres status i samfunnet.
 • Å være pådriver for å bedre deres økonomiske, sosiale og helsemessige vilkår.
 • Å bidra til nytenkning og utvikling når det gjelder forebygging og behandling.
 • Å etablere likemannsgrupper/selvhjelpsgrupper.

Storting og Regjering "sender" soldater ut i internasjonale operasjoner, vel vitende om at noen av soldatene vil pådra seg fysiske og psykiske skader som medfører store utfordringer resten av livet. Noen av skadene blir raskt konstatert, mens andre skader kommer etter lang tid. Ved behandlingen av Ot.prp.67 (2008-2009) jf. Innst.O.nr.113 (2008-2009) endringer i lov om personell i Forsvaret, ble det vedtatt at Forsvaret skal følge opp personell som har tjenestegjort i utlandet i ett år etter endt tjeneste. Dette fratar Forsvaret muligheten til å øke sin kompetanse og innrette organisasjonen på en slik måte at de feil/mangler som det kan rettes opp i, blir en realitet.

St.meld.nr.34 (2008-2009) jf. Innst.S.nr.298 (2008-2009) "Fra verneplikt til veteran" Om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse utenlandsoperasjoner, viser tydelig skillet mellom Forsvarets ansvar og det sivile samfunnets ansvar.

 • Det gis ingen positiv forskjellsbehandling til veteraner. Veteraner har de samme rettigheter som alle andre borgere, med ett unntak: de kan få ett års oppfølging fra Forsvaret etter endt tjeneste.
 • En kan kort og brutalt si at Forsvaret trener unge mennesker til dyktige soldater og dersom de får skader av dette, overlater Forsvaret ansvaret for å reparere skaden til det sivile samfunn.

SIOPS sin nisje i fht veteraner er de som har pådratt seg en skade, og det er utfordringene ved dette vi skal ha fokus på. Vi skal bidra til å øke kunnskapen om skadde veteraners utfordringer og komme med innspill til forbedringer. SIOPS har bidratt med innspill både i arbeidet med St.meld.nr.34 og Ot.prop.nr.67. Vi ønsker også i fremtiden å fremstå som en seriøs aktør som taler skadde veteraners sak.

Nyere forskning viser at for hver skadd veteran blir ytterligere 7 personer direkte berørt av hans/hennes livssituasjon. Fra etterkrigstiden og til nå har ca 120.000 norske menn og kvinner tjenestegjort i ulike utenlandsoperasjoner. I Danmark brukes et anslag på 16% skader mens Norge bruker et anslag på 3-5%. Ved å bruke 3% skade, er det ca 3.600 veteraner som har psykiske belastningsskader og at det berører 25.200 personer.

SIOPS har så langt vært drevet med prosjektmidler fra Forsvarsdepartementet, Forsvarets Veteranadministrasjon og det private næringsliv, i tillegg til utallige timer med frivillig innsats.

For 2010 har SIOPS fått tilsagn om 500.000 kroner via Forsvarsbudsjettet kap.1719. I søknaden til Forsvarsdepartementet ble det anmodet om midler til å lønne 2 personer på heltid, slik at SIOPS blir en permanent interesseorganisasjon med forutsigbare økonomiske rammer. Vi søkte også om midler til å gjennomføre følgende prosjekt:

 • Rettighetsrådgivning knyttet til NAV som vil ha betydning for forbedringer av NAV systemet
 • Likemannsarbeid og selvhjelpsgrupper som vi vet har stor betydning for skadde veteraner
 • Miniundersøkelse av effekten av endringer i Forsvarspersonelloven inklusive den ekstraordinære kompensasjonsordningen (forskjellsbehandling av skader før og etter 01.01.2010)
 • Muligheten for å være bidragsyter til Handlingsplanen som skal utarbeides som en oppfølging av St.meld.nr.34
 • Muligheten for å være bidragsyter i fht undersøkelsen av Gulfkrig 1 veteraner

Totalt ble det søkt om 1 142 000 kroner til drift av organisasjonen og 1 950 000 kroner til de nevnte prosjekter.

Konklusjon

Veteranorganisasjonen SIOPS mener at vårt arbeid for veteraner som er skadet i utenlandsoperasjoner er avgjørende for å ivareta denne gruppen på en god og konstruktiv måte. Vi er opptatt av å se og høre den enkelte som er skadet og bruke deres erfaring og kunnskap som bidrag til forebygging, behandling, nytenkning og utvikling, i et samarbeid med Forsvaret og myndigheter på alle nivå.

Da det er Storting og Regjering som i felleskap bestemmer hvilke internasjonale militære operasjoner våre gutter og jenter skal delta i, finner vi det riktig at Stortinget også blir gjort oppmerksom på den økonomiske situasjonen hos SIOPS - som arbeider for de veteraner som betaler den personlige prisen for de politiske vedtakene.

Derfor ber vi Stortinget vurdere om det kan gis et større økonomisk bidrag til Veteranorganisasjonen SIOPS, i forbindelse med behandlingen av budsjettet.