Nyhetsarkiv 2009

Åpen høring i Stortingets forsvarskomité

I dag, onsdag 20. mai 2009 ble det holdt åpen høring i Stortingets forsvarskomité i følgende sak:
"Fra vernepliktig til veteran". Ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner (St.meld. nr. 34 (2008-2009)).

SIOPS deltok under høring i Forsvarskomiteen. Les uttalelsen her.

Innspill fra SIOPS del 1, ved veteran Jakob Engebakken

SIOPS har gjennomført en grundig analyse av Stortingets bestilling til regjeringen hvor det heter seg følgende: "Stortinget ber regjeringen fremme en egen sak om de behov, konsekvenser og løsninger som er knyttet til personell som deltar i internasjonale operasjoner."

Resultatet er Stortingsmelding 34, "Fra vernepliktig til veteran" – Om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner.

I denne meldingen foreligger ingen særskilte rettigheter for veteraner. Her foreligger en melding som konstaterer "over en haug av sider" at veteraner har like stor rett til å bruke sine rettigheter i forhold til NAV som resten av befolkningen.

Jeg er selv veteran og har en stor del av hjertet mitt i forsvaret og den største respekt for soldatene vi har og har hatt i internasjonale operasjoner. De er en del av Norge - militært, politisk, sivilt, nabo, venn, kollega, mann, kone, foreldre og barn. De er historien og de er fremtiden – og de fortjener et system som ivaretar dette. Derfor har jeg store problemer med å akseptere at det presenteres et produkt som ikke har noen - eller i hvert fall få relasjoner til bestillingen, og beveger seg i ytterkant av sannheten når det kommer til det som finnes av kompetanse, det som forskes på, evnen til å bruke dette - samt avhende dette til et sivilt system som er like fjernt som et soria moria, uten at det foreligger en eneste føringslinje. At dette forventes å passere mine folkevalgte uten at de blir gjort oppmerksomme og forstår hva som foregår gjør meg nesten like trist som de veteranene som har sittet inne i leiligheten til foreldra sine i 25 år uten å se tegn til forståelse, aksept, anerkjennelse, bistand eller korrekt medisinering. Enda mer trist blir det for de unge soldatene som skal få beregnet erstatningskrav i 2009 med en forsvarets grunnlønn på 250.000.

Jeg vil ta for meg noen enkle punkter fra bestillinga:

 • Sikre en god oppfølging av de kvinner og menn som på Norges vegne utfører utenlandsoperasjoner.
  Ingen særrettigheter - Dette er omgått eller glemt underveis i klippinga av hva NAV tilbyr den norske befolkning. Kompetansen ligger heller ikke her - og NMP var tiltenkt en annen funksjon før sin opprettelse, og hva i all verden slags kompetanse skal de klare å legge opp på ett år, som er den avmålte tiden.
 • Styrke veteranenes rettigheter, å gi den nødvendige anerkjennelse...
  Ingen særrettigheter. Også her er det total svikt eller mangel på gjennomlesning og forståelse av bestillingen med unntak av ”eventyret” kompetanseoverføring til "systemene" uten at det ligger til grunn en eneste metode, vei eller innhold for dette.
 • Understreke viktigheten av et velfungerende helseregister (fungerer ikke)
  Per i går kveld var det soldater som er ansatt i operative avdelinger som ikke husket når de tok røntgen sist. Fra tidligere er det allerede bekreftet at mye er borte, forsvunnet og brent.
 • Styrket erstatningsvern (Odelstingsproposisjonen lager et A og B lag) - og her særskilles veteraner!! På dette punktet påstår jeg at Lov om forbud mot diskriminering av nedsatt funksjonsevne § 4. brytes.
 • Oppfølging av medarbeidere som vender tilbake til det sivile samfunn (ingen særrettigheter)
 • Primærutfordringen i en helhetlig veteran politikk må hovedsak utøves gjennom det sivile samfunnets helse, velferd og sosialtjenester og således berøre andre institusjoner og etater enn forsvaret.
  "Forsvarets oppfølging og behandling og det sivile samfunnets velferdstjenester må igjennom et tett samarbeid sikre at oppfølging og behandling blir mest mulig sømløs". Meldinga inneholder ikke én overordnet strategi på dette området!!

Konklusjon

Ikke gjør dette vanskeligere for fremtidige veteraner. Denne melding plasserer veteranen akkurat der de er i dag, ingen endring har skjedd, ingen andre rettigheter er fremmet, ingen oppfølging. Hvis jeg kan døpe om stortingsmelding nr. 34 finner jeg det best å omformulere et soldatbegrep "Det sivile helvete, den lengste veien".

Til de som har skrevet den, godt forsøk, prøv igjen – den inneholder parallellbrudd på Grunnloven, Genève-konvensjon, norsk folkeskikk, barnelærdom og til og med veitrafikkloven i den forstand at du er pliktig til å hjelpe mennesker som er kommet til skade. Uansett.

Denne meldingen er et misforstått stykke arbeid og hvis dette blir et redskap for en handlingsplan – uten en eneste overordnet føringslinje, er veteransaken satt flere år tilbake. Jeg oppfordrer til at komiteen sender meldingen i retur.

Innspill fra SIOPS del 2, ved forbundssekretær Eva Schreckenberger

Jeg som er helsearbeider med kommunal, fylkeskommunal og statlig erfaring stiller meg spørrende til:

 • At skadde veteraner på den ene side blir omtalt som en gruppe med spesielle behov, men på den annen side tilbys de samme tjenester som andre borgere. Hvor blir det da av forståelsen for skadde veteraner.
 • Tilbudet til veteraner utøves i stor grad på kommunalt nivå, men uten at KRD har vært med i denne prosessen.
 • Det er ikke tatt hensyn til hvor forskjellig NAV er organisert, alt fra maksimumsløsninger i små kommuner til minimumsløsninger i store kommuner.
 • Betydningen av kompetanseoverføring er påpekt uten at det er foreslått tiltak eller løsninger for hvordan dette kan overføres til lokalt nivå.
 • Ett års oppfølging fra Forsvaret vil føre til at Forsvaret ikke vil besitte den kompetanse de har behov for på dette område.
 • Forutsetningene ved etablering av NMP var helt annerledes enn det som nå blir skissert.
 • Liten tallfesting av psykiske skader. Forsvaret mener mindre enn 3%, HOD mener mer enn 3%. Danskene opererer med 16% det tilsier i norsk målestokk 19200 personer.
 • Forsvaret er skadeprodusenten, det sivile samfunnet er reparatøren med de manglende forutsetninger som er der i dag.
 • Det er vanskelig å ikke se Ot.prop 67 og St.melding 34 i sammenheng. Da er det med stor undring jeg registrerer at til tross for at vi har fått en lov som forbyr diskriminering, så skal soldater forskjellsbehandles mht erstatning. Jeg kan ikke skjønne at det er lov.
 • SIOPS er i ferd med å gjennomføre en levekårsundersøkelse, som vil gi kunnskap om skadde veteraner. Kanskje data fra den undersøkelsen kan ha betydning for handlingsplanen som skal utarbeides.
 • Stortingsmeldingen konstaterer at Veteranorganisasjonene har fått økte midler, det stemmer ikke for SIOPS.

Konklusjon

Detter er ikke en melding om veteranivaretakelse.
Dette er ikke en melding om anerkjennelse av den innsats våre soldater har stått for i internasjonale operasjoner.
Den bør sammen med OT.prop 67 gå i retur til regjeringen.