Nyhetsarkiv 2009

Prosjekt "Helt hjem - helhetlig handling"

I 2008 fikk SIOPS innvilget midler av Gjensidigestiftelsen til drift av prosjekt i 18 måneder. Prosjektet startet opp i januar 2009, og legger nå første år bak seg.

Første del av prosjektperioden ble brukt til å få oversikt over de ulike områdene, og ut i fra dette gjøre prioriteringer og definere delmål for resten av prosjektperioden. Vi fortsatte så opp med å etablere to arbeidsgrupper. Gruppenes funksjon har vært, og er, å være rådgivende for prosjektledelse gjennom de ulike arbeidsprosessene i forbindelse med gjennomføringen av helt hjem - helhetlig handling.

Målgruppen for prosjektet er skadde veteraner og deres pårørende. I tillegg kommer offentlige instanser og organer som er i kontakt med veteraner. Det er ikke få, og derfor er dette et tidkrevende arbeid!

Hovedmålet for prosjektet er å bedre rammevilkårene for skadde veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner i FN- eller NATO regi. Dette skal gjøres gjennom flere delprosjekter, men hovedtyngden av prosjektet vil ligge på informasjonsarbeidet. Vi har et overordnet mål om å øke informasjon knyttet til rettigheter som veteranen har behov for, slik at vi styrker deres kunnskap om hvordan man kan orientere seg i en offentlig skog av tilbud. Vi arbeider derfor i disse dager med å sluttføre arbeidet med en nettbasert veileder. Denne veilederen er ment å være et enkelt og oversiktelig verktøy som gjør veteranen bedre i stand til å framføre og kreve korrekt hjelp og oppfølging fra det offentlige. Den nettbaserte veilederen er planlagt lagt ut innen årsskifte.

Like viktig mener vi det er at det offentlig ansatte får tilstrekkelig informasjon om hvordan de bør, og skal, bistå en veteran som ber om tjenester. Dette innebærer blant annet å ha oversikt over deres ulike rettigheter og spesielle behov.

Med andre ord ønsker vi å bidra til at bestillingen fra veteranen blir så presis som mulig, og at det offentlige istandsettes til å henvise til riktig instans. I dag er det mange reformer som allerede er under etablering, og ikke minst under planlegging. Dette innebærer at denne type informasjon blir svært viktig for både bruker og ikke minst tilbydere av ulike tjenester!

I forbindelse med prosjektet har vi fått enorm hjelp av frivillige ressurspersoner. Vi har invitert flere av disse personene til å delta i arbeidsgrupper knyttet til prosjektet. Disse personene representerer ulike private og offentlige instanser, veteraner og pårørende. I vår ble første arbeidsgruppe opprettet. Det ble gjennomført 3 lange, men effektive kveldsmøter fram til sommeren. Oppdraget for gruppen var i hovedsak å se på hvordan vi best mulig kunne produsere informasjon for å nå alle SIOPS sine målgrupper. Kreative innspill og spennende diskusjoner førte til endringer i prosjektplanen. Måten å produsere informasjon på, framstår derfor som både fremtidsrettet og spennende. Her takker og bukker vi for våre profesjonelle bidragsytere!! Vi vil ikke røpe for mye i dag, men gleder oss voldsomt til å presentere resultatet for dere i januar! Følg med...

I det den første arbeidsgruppen har sluttført et fantastisk arbeid, starter vi i disse dager opp den neste arbeidsgruppen. 9. desember møtes denne gruppen for første gang. Gruppens oppdrag vil ha et annet fokus enn den første. De skal i stor grad konsentrere seg om sluttproduktet vårt, som skal resultere i en anbefaling. Anbefalingen vil være en rapport som skal beskrive modeller for helhetlig tilnærming, knyttet til tjenester og organer veteraner må forholde seg til som en konsekvens av at man har pådratt seg skade i forbindelse med internasjonale operasjoner. Modellen skal inneholde og skissere anbefalinger av gode løsninger baser på kartlegging og erfaringer fra prosjektperioden og delprosjektene. Rapporten skal foreligge innen utgangen av juni 2010. Rapporten vil bli sett i nøye sammenheng med Levekårsundersøkelsen.

Vi er stolte og takknemlige for alt det gode arbeidet som er lagt ned i prosjektet fram til nå. Vi ser med spenning og forventing fram til arbeidet som gjenstår i 2010!