Nyhetsarkiv 2010

Forsvarsdepartementet har bevilget penger til forskningsprosjekt

Forsvarsdepartementet opplyser i en pressemelding, 11. august 2010, at det nå er bevilget penger til et forskningsprosjekt for å få mer innsikt og kunnskap om veteraners helse og livssituasjon.
– Med mer kunnskap vil vi bedre kunne treffe de riktige tiltakene for å ytterligere hjelpe de veteranene som trenger det, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Prosjektet skal gjennomføres av Forsvarets sanitet. SIOPS ønsker prosjektet velkommen, og ser fram til å følge dette arbeidet i tiden framover. Vi mener det er svært viktig at man har grundig kjennskap til utfordringene skadde soldater står overfor i det daglige. Dette gjelder både på helsefeltet, men også rammebetingelser knyttet til økonomi, arbeid og aktivitet, nettverk og familie med videre. Alle disse faktorene henger sammen, og må naturligvis sees i sammenheng.

Levekårsundersøkelsen Helt hjem som SIOPS tok initiativ til, indikerte at det er helt nødvendig med mer kunnskap på dette feltet. Vi er derfor glade for at det som nå iverksettes, etter det vi forstår, er en bred levekårsundersøklse av hele veteranpopulasjonen. SIOPS har gjennom prosjektet Helt hjem erfaring fra denne type forskning, og vi ser fram til å dele denne erfaringen med Forsvarets sanitet.