Nyhetsarkiv 2010

Høring klagenemnd

SIOPS' høringsinnspill i forbindelse med etablering av Klagenemnd

§ 1 Klagenemndas kompetanse

Klagenemndas kompetanse er begrenset til å behandle klager over enkeltvedtak. Etter tradisjonell oppfatning i forvaltningsretten faller avgjørelser under saksbehandlingen normalt utenfor begrepet enkeltvedtak. Hvis den tradisjonelle forståelse av begrepet legges til grunn, vil det således bare være den endelige avgjørelsen av om erstatning skal ytes og erstatningens størrelse som kan bringes inn for Klagenemnda. For å sikre skadelidtes interesser fullt ut, mener Siops at også avgjørelser under saksbehandlingen skal kunne påklages til Klagenemnda. Dette kan gjelde valg av sakkyndig, avgjørelse av om ny spesialisterklæring skal innhentes, om forskudd på utgifter til juridisk bistand skal utbetales osv. Det bør derfor tilføyes i § 1 at også avgjørelser under saksbehandlingen kan påklages til nemnda.

Veteranforbundet Siops har i møte med SPK 13.08.2010 fått avklart at SPK vil dekke skadelidtes saksomkostninger ved klagebehandlingen, uavhengig av utfallet av klagen. Saksomkostningene kan omfatte utgifter til medisinsk sakkyndig og rimelige og nødvendig utgifter til juridisk bistand. Veteranforbundet Siops ber om at dette presiseres i forskriften og at det tas inn i § 1 at nemnda skal fastsette saksomkostningene i sitt vedtak.

Veteranforbundet Siops vil presisere;
Siden nemndas avgjørelse ikke kan påklages, jf siste ledd, blir nemnda øverste offentlige administrative myndighet i slike saker. Det følger av dette at verken staten eller SPK kan angripe nemndas avgjørelser på noen måte. Skadelidte kan heller ikke klage vedtaket inn for annen offentlig administrativ myndighet, men må som ved alle andre offentlige vedtak kunne bringe saken inn for domstolsprøving.
I mangel av lovhjemmel for annet har skadelidte for øvrig ingen plikt til å bringe saken inn for nemnda før stevning til tingretten eventuelt tas ut. Dersom skadelidte ønsker det, kan han eller hun ta ut stevning mot staten direkte for tingretten uten å gå veien om behandling i nemnda.

§ 2 Frist for fremsettelse av klage

Siops legger til grunn at klagefrist avbrytes ved at skadelidte, uten særskilt begrunnelse, meddeler at SPKs vedtak påklages og at klagegrunnene vil bli nærmere redegjort for senere. Klagefristen er etter Siops syn likevel for kort. Vi viser til at klagefristen over trygdevedtak er 6 uker, jf folketrygdloven.

§ 21-12 og trygderettsloven § 10

Saker under de to forskriftene som Klagenemnda skal behandle er minst like komplekse som trygdesaker. I likhet med trygdesaker vil enkelte skadde behandle sin sak selv, uten advokatbistand. På denne bakgrunn bør klagefristen etter vår mening settes til 6 uker.

Vi forutsetter at SPK gir skadelidte nødvendig bistand til å fremsette klage.

Det bør inntas i forskriften at SPK har plikt til å informere om at vedtaket kan påklages, hvor klage skal sendes, klagefrist og konsekvens av at klage ikke overholdes. Dersom informasjonsplikten oppfylles, bør det ikke gjelde noen klagefrist.

§ 3 Uavhengighet

Veteranforbundet Siops slutter seg til prinsippet om uavhengighet. Forslaget i § 6 er imidlertid etter Siops syn i strid med prinsippet, se bemerkningene til § 6 nedenfor.

§ 4 Sammensetning og oppnevning

Veteranforbundet Siops mener at samtlige medlemmer formelt bør oppnevnes av FD.

Interesseorganisasjonene må få anledning til å uttale seg om personvalgene før FD oppnevner leder, nestleder og ett medlem. Dersom det fremkommer saklige innvendinger mot FDs forslag, bør de foreslåtte ikke oppnevnes. De øvrige medlemmer forutsettes oppnevnt etter bindende forslag fra interesseorganisasjonene.

Det vil etter Veteranforbundet Siops oppfatning være feil at leder ikke har personlig vara. Dersom nestleder skal funger i leders fravær vil dette forrykke balansen i nemnda, hvilket vil være feil i et parts sammensatt organ.

Veteranforbundet Siops vil bemerke at listen over hvilke interesseorganisasjoner som kan foreslå medlemmer må revideres etter behov. Vi viser til at klagenemnda skal fungere i mange år fremover og at interesseorganisasjonene på skadelidtes side kan endre seg.

§ 5 Fungeringsperiode

Ingen merknad

§ 6 Sekretariat

Det fremgår av § 3 at nemnda er uavhengig av Statens pensjonskasse og Forsvarsdepartementet. Forslaget om at Forsvarsdepartementet skal være sekretariat for nemnda er et klart brudd på prinsippet om uavhengighet. Klagenemnda må ikke bare være uavhengig, men må også oppfattes som uavhengig av alle involverte og av samfunnet ellers. Det er avgjørende at de skadelidte ikke har grunn til å tvile på nemndas uavhengighet. Selv om sekretariatet ikke skal fatte vedtak, kan det ha en viss påvirkningskraft på nemnda. I alle fall kan de skadelidte tro at dette er tilfelle, særlig der nemndas vedtak er i disfavør klageren. Veteranforbundet Siops mener på denne bakgrunn at Forsvarsdepartementet av prinsipielle grunner ikke kan være sekretariatet for klagenemnda.

Sekretariatet bør legges til et organ som ikke er en del av Forsvarsdepartementet. Det kan for eksempel legges til Ombudsmannen for forsvaret, Generaladvokaten eller Statens sivilrettsforvaltning eller et advokatkontor. Det er en fordel at saksforberedelsen skjer i et juridisk miljø med relevant fagkompetanse. Dersom sekretariatsfunksjonen legges til et slik uavhengig organ, kan nemnda i en viss utstrekning delegere avgjørelser av enkle og kurante klagesaker til sekretariatet og få bistand ved utformingen av premissene for klagevedtakene. Dette vil kunne redusere saksbehandlingstiden i klagesakene. Eventuelle vedtak fra sekretariatet må imidlertid alltid kunne påklages til nemnda.

§ 7 Nemnda sammensetning i den enkelte sak

Ingen merknader

§ 8 Møterett

Veteranforbundet Siops slutter seg til forslaget om at skadelidte gis rett til å møte for klagenemnda sammen med advokat eller annen fullmektig. Veteranforbundet Siops er av den oppfatning at SPK kun bør ha rett til å møte når skadelidte benytter seg av sin møterett. Dersom bare en av partene i saken møter, kan dette skape en uheldig ubalanse. SPK bør derfor alltid møte når skadelidte møter. Når skadelidte ikke møter må det legges til grunn at saken er godt nok opplyst av sakens dokumenter og gjennom sekretariatets saksforberedelse.

Veteranforbundet Siops forstår forskriften slik at nemnda på eget tiltak kan opplyse saken ytterligere. Dette kan utledes av utkastets § 12. Nemnda bør også kunne innkalle sakkyndige eller vitner dersom dette kan bidra til å opplyse saken.

§ 9 Nemndas vedtak

Av hensyn til skadelidte er det viktig at nemnda avgjørelse begrunnes, herunder at partenes anførsler gjengis. Dersom vedtakene er summariske og ufullstendig begrunnet, vil det kunne føre til at flere saker enn nødvendig bringes inn for domstolene.

§ 10 Anmodning om å overta behandlingen av en sak

Veteranforbundet Siops forstår regelen slik at fristen her skal regnes fra SPK mottok krav under en av de forskriftene og at denne regelen bare gjelder nye saker etter at nemnda blir etablert. I noen tilfeller kan det tenkes at skadelidte ved en feil fremsetter kravet til Forsvarsdepartementet. I slike tilfeller bør fristen regnes fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet mottok henvendelsen.

§ 11 Godtgjørelse

Ingen merknader

§ 12 Nærmere retningslinjer for saksbehandlingen

Vi viser til vår merknad til § 8.

Det bør i teksten presiseres at nemnda kan delegere avgjørelser til sekretariatet av rent praktisk karakter og eventuelt i enklere klagesaker i samråd med nemndas formann, se også ovenfor i bemerkningene til § 6.

For å sikre at skadelidte vil foretrekke klagenemndsbehandling og ikke ta ut stevning direkte for tingretten, er det viktig at saksbehandlingstiden gjennomsnittlig er kortere enn ved domstolsbehandling. Tingretten greier for tiden stort sett å behandle sakene innen 6 måneder etter at tilsvar er innkommet. Saksbehandlingstiden i klagenemnda bør etter Siops syn, som en norm, ikke overstige 3 måneder. Unntak kan tenkes i saken der nemnda beslutter å innhente ny spesialisterklæring. Nemnda og sekretariatet bør tilføres tilstrekkelige ressurser til at saksbehandlingstiden ikke blir lengre enn dette.

§ 13 Offentlighet

Veteranforbundet Siops slutter seg til nemndas avgjørelser er offentlige, men at disse anonymiseres på samme måte som eksempelvis dommer.