Nyhetsarkiv 2011

"I tjeneste for Norge"

Foto: isafmedia/flickr.com

Regjeringen har lagt frem sin handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste. 126 tiltak skal bidra til å styrke oppfølgingen av veteranene. Alle tiltakene skal gjennomføres i løpet av inneværende stortingsperiode.

Ikke mindre enn seks ministere var til stede da regjeringen la frem sin handlingsplan for styrket ivaretakelse av de som har vært i tjeneste for Norge i ulike utenlandsoperasjoner siden andre verdenskrig og frem til i dag. Handlingsplanen skal følge opp de 23 satsingsområdene fra St.meld. nr. 34 (2008–2009), den såkalte "veteranmeldingen". Tilsynelatende er det nå genuin politisk vilje for å gjennomføre en styrking av ivaretakelsen av veteranene. Likeledes er det nå håp om - og store forventninger til - at sivil sektor skal være sitt ansvar bevisst ift. de som har gjort tjeneste på vegne av oss alle.

SIOPS ser at vi har blitt lyttet til i arbeidet, og registrerer at flere av de forslagene vi har spilt inn i handlingsplanen nå kan bli gjennomført. Blant annet er vi svært fornøyd med at det nå skal gjennomføres en levekårsundersøkelse av veteranene. Dette forslaget har vi fått god støtte for fra de andre arbeidstaker- og veteranorganisasjonene. Vi har siden 2009 arbeidet for å øke kunnskapen om veteranene. Vi mener at mangelen på kunnskap om gruppen har vært en bremsekloss for en god nok, og riktig tilpasset, ivaretakelse av de som kommer hjem med skader som følge av sin tjeneste. Sammen med opprettelsen av et eget forskningsprogram om veteraner, mener SIOPS det er tatt et langt skritt videre i forhold til å kunne avhjelpe denne kunnskapsmangelen. SIOPS har som kjent i samarbeid med FAFO utarbeidet en pilot for en levekårsundersøkelse, og vi har allerede gitt signaler om at vi ønsker å bidra inn i det videre arbeidet med våre erfaringer fra pilotrapporten.

Men det er flere ting som gleder oss ved planen: Blant annet har man nå innført en tidsuavgrenset oppfølging av personell som henvender seg til Forsvaret for veiledning og støtte. Dette er viktig for skadd personell som er helt prisgitt Forsvarets evne til å bistå den enkelte med dokumentasjon relatert til skaden og tjenesten – som for mange ligger mange år tilbake i tid. Vi oppfatter at Forsvaret arbeider med å sikre nødvendig registrering og rapportering og etablere systemer som kan generere data av god kvalitet til bruk for for eksempel forskning eller forebyggende HMS. Dette er et arbeid vi kommer til å følge nøye i tiden som kommer. Det er samtidig positivt at Forsvaret nå i økende grad er sitt ansvar bevisst ift. oppfølging av pårørende til skadde. Dette viser seg i de rundt tretten tiltakene som Forsvaret får i oppdrag å iverksette for soldatenes nærmeste, samt styrke familiekoordinatorenes rolle og kompetanse.

Handlingsplanen legger også opp til at Forsvaret nå (på overtid) fyller det ene året etter endt tjeneste hvor Forsvaret har behandlingsansvar for personellet med konkret innhold. Den forebyggende innsatsen i denne fasen er avgjørende for å fange opp personell med psykiske belastningsskader.

Ulike dimensjoner knyttet belastningsproblematikk er også omtalt i handlingsplanen. SIOPS er opptatt av belastningen på personellet fordi hyppige utsendelser og mange perioder ute i operasjon har en direkte innvirkning på antall skadde som kommer hjem. Det er en kausal sammenheng mellom belastning og skadefrekvens, og det er derfor viktig å adressere disse problemstillingene i en slik handlingsplan. Ved å tilpasse styrkebidragene i operasjoner ute til hjemlig forsvarsstruktur, vil man kunne få bukt med noe av rovdriften på personellet - spesielt personell i etterspurte nisjekapasiteter. Samtidig er en slik forpliktelse fra regjeringen lovende mht. å i større grad tilpasse Forsvarsstrukturens størrelse og kapasiteter til det politiske ambisjonsnivået for hvor Norge skal, og kan, bidra med militære styrker.

SIOPS vil også fortsatt bidra inn i arbeidet med Gulf-veteranenes særskilte helseproblemer. Lovnaden om at Forsvaret skal følge opp den mye omtalte rapporten, ligger inne i handlingsplanen. Hvordan og hvorledes Gulf-veteranene skal følges opp av Forsvaret og samfunnet for øvrig, vil man måtte ta stilling til når rapporten foreligger. For SIOPS er det viktig at Gulf-veteraner med helseplager får den hjelpen de har behov for. Vi vil følge det videre arbeidet nøye.

Såkalte tjenesteytende departementer som HOD, BLD og AD har bidratt inn i arbeidet med regjeringens handlingsplan. SIOPS vil spesielt berømme BLD for sine syv målrettede og konkrete tiltak. Med disse tiltakene tilfører departementet etterspurte tjenester og løsninger som det - etter det SIOPS erfarer - er et reelt behov for. Barne- og likestillingsdepartementet vilje og evne til å ta ansvar for våre veteraner er et eksempel til etterfølgelse for andre sivile instanser som har et ansvar for å følge opp personellet og deres pårørende. I så måte står Helse- og omsorgsdepartementets uttrykte vilje til å ta skadde veteraners særskilte situasjon og behov på alvor i sterk kontrast.

SIOPS har i høringsprosessen til handlingsplanen uttrykt generell bekymring for at flere av de tverr-sektorielle tiltakene ikke er forankret i robuste strukturer og ikke er klart definerte mht. eierskap og ansvarsforhold. Til tross for at den interdepartementale arbeidsgruppen som har utarbeidet handlingsplanen videreføres og at de relevante etatsjefenes møter forsetter, er vi bekymret for at manglende definerte ansvarsforhold kan bli problematisk når tiltakene skal finansieres. Vårt håp er at ministrene fra de seks departementene som har laget handlingsplanen, har lovet at tiltakene skal finansieres og implementeres innen utgangen av denne stortingsperioden. I så måte er regjeringens veteranpolitikk svært målbar frem mot neste stortingsvalg.