Nyhetsarkiv 2011

Ingen oversikt over skadde soldater i INTOPS

Forsvaret har ennå ikke oversikt over skadeomfanget blant soldater i internasjonale operasjoner.

SIOPS stilte – som eneste veteranorganisasjon - i forbindelse med framleggelsen av Statsbudsjettet for 2012 direkte spørsmål til daværende statsråd Grete Faremo om det faktisk er etablert en oversikt over skadde soldater i internasjonale operasjoner. SIOPS hadde rett – en slik oversikt finnes ikke.

Statsråd Espen Barth Eide bekrefter i brev til oss den 28/11 at formuleringene i budsjettforslaget ikke er korrekte og omtaler forholdet slik:

Skaderapporter fra Afghanistan dekker skader som er journalført i Forsvarets pasientjournaler, med unntak av psykiske skader. Avgrensingen til psykiske skader er gjort fordi denne type skade ikke manifesterer seg før etter noe tid, og det kan også være vanskelig å knytt plagene til en spesifikk hendelser. For andre nyere operasjoner som for eksempel i Libya og Aden-bukta er rapportering av fysiske skader oppdatert. For operasjon før 2001 og andre operasjoner før 2010 enn Afghanistan, er kontroll og systematisering av skaderegistrering under arbeid, men per i dag langt fra komplett.

Statsråd Barth Eide vedgår at "proposisjonsteksten (slik den lå) kan tegne et feilaktig bilde av den faktiske situasjonen i Forsvaret på dette området" og viser til arbeid som skal bedre situasjonen mht. registrering av skader og sykdom for personell i utenlandsoperasjoner.

Veteranforbundet SIOPS er bekymret over at det ennå ikke foreligger en reell oversikt. Vi stiller spørsmål ved om det er et fullstendig datagrunnlag tilgjengelig i dette registreringsarbeidet. Det handler om manglende grunnlagsdata, blant annet ved at skader behandlet ved andre sykehus ikke er registrert av Forsvaret.

- Vi er kjent med at skadde og behandlete soldater ikke er registrert som skadde av Forsvaret. Dette er bekymringsfullt, uttaler daglig leder Alexander Aalmo i SIOPS som også har registrert at soldater som ikke har hatt internasjonal tjeneste har fått spørsmål om tjenesteskade. Dette tyder på manglende oversikt. Mangelfulle data på dette området vil også gjøre det vanskelig å forberede, innrette og ansvarliggjøre sivile strukturer på de utfordringer veteraner med psykiske - så vel som fysiske - skader har.

For den enkelte skadde soldat er det også avgjørende at disse tingene kommer på plass, all den tid det å dokumentere sammenhengen mellom hendelser og skader er vanskelig. Dokumentasjon er avgjørende for at skadde skal få den økonomiske kompensasjonen de har krav på, og den behandlingen de har behov for.