Nyhetsarkiv 2011

Klagenemnden for den særskilte kompensasjonsordningen

Veteranforbundet SIOPS foreslo ifm. lovarbeidet på forskriften for den særskilte kompensasjonsordningen og endringene i forsvarspersonelloven som trådte i kraft 1. Januar 2010, at det skulle opprettes en klagenemnd for erstatningssaker. Hensikten med forslaget var å dempe konfliktnivået som gjerne oppstår i disse sakene, ved at færrest mulig saker avgjøres i langtekkelige og smertefulle prosesser ved domstolene.

Det var også viktig for oss som interesseorganisasjon for skadde soldater at de skadde selv skulle få muligheten til å presentere sin sak (og sin klage) overfor en partssammensatt og kompetent nemnd. Det var avgjørende at denne nemnden hadde tillit hos den gruppen dette gjelder; nemlig de skadde som påklager avgjørelsen i sin sak.

Endelig sammensetning av klagenemnden for den særskilte kompensasjonsordningen er, etter forsvarsdepartementets oppnevning, som følger:

Anne Stine Eger Mollestad (leder)
Ragnhild Marie Hagen (varaleder)

Eva Klepsland Drageset
Jane Ytreøy Grøndalen (vara)

Trond Jørgensen
Edvin Værøy (vara)

Odd Helge Olsen (NVIO)
Claus Brynildsen (NROF) (vara)

Veteranforbundet SIOPS må konstatere at vi er alene om å mene at skadde veteraners interesser best blir ivaretatt ved at en jurist representerer veteranparten i klagenemnden.

Våre forsøk på å vinne frem med dette synet førte ikke frem i samtaler og møter med to av de andre veteranorganisasjonene (NROF og NVIO). Av den grunn fremmet SIOPS et eget forslag til medlemmer i nemnden. Etter oppnevning fra FD har dette medført at arbeidstaker- og veteranpartene i nemnden representeres ved legmenn. Dette beklager vi.

Forsvarsdepartementet har på sin side naturlig nok kun oppnevnt jurister som nemndsmedlemmer og varamedlemmer. Vi finner grunn til å understreke at det for oss som organisasjon ikke handler om person, men om kompetanse. Det var også årsaken til at vi fremmet våre kandidater uavhengig av organisasjonstilhørighet. For SIOPS kommer skadde veteraners interesser alltid først.

SIOPS har hele tiden argumentert for behovet for at veteranparten i nemnda er representert med en person som innehar juridisk kompetanse. Drøftingen rundt en klagesak er hovedsakelig av juridisk i karakter. Argumenter tuftet på andre rettskilder (slik som en alminnelig rettsoppfatning eller "sunn fornuft") tillegges - i mindre grad - vekt. Klagenemnden er ikke det samme som et konfliktråd. Derfor vil en person uten juridisk kompetanse stille med dårligere kort i møte med drevne erstatningsjurister med tung erfaring innen feltet erstatningsrett. I tillegg vil de avgjørelsene som nemnder fatter danne grunnlag for rettsutvikling på dette viktige feltet. SIOPS er kjent med at flere av de klagesakene som nå vil bli fremmet inn for nemnden er prinsipielle, og vil få følger for flere enn de sakene strengt tatt gjelder. Da er solid juridisk kompetanse nok en gang avgjørende for kvaliteten på nemndas avgjørelser.

SIOPS foreslo juristen (Claus Brynildsen), uavhengig av organisasjonstilhørighet.

Det er egentlig bare ett mål på hvor godt klagenemnden vil lykkes med sitt arbeid; hvor mange av nemndens fremtidige avgjørelser vil bli anket inn i rettssystemet?

SIOPS er kritisk til FDs oppnevning av medlemmer til klagenemnden, men tar den til etterretning, og avventer videre utvikling i saken mht. nemndas arbeidsform.