Nyhetsarkiv 2011

Gulfveteranenes særlige helseproblemer

Veteranforbundet SIOPS har deltatt i arbeidet til en medisinsk faglig arbeidsgruppe for å fremskaffe kunnskap om de særlige helseplagene hos norske soldater som deltok i Gulfkrigen i 1991. Gulf-veteranenes plager omtales ofte som "Gulf War illness" eller GWI. Denne betegnelsen nyttes om vedvarende multisymptomatiske plager som opptrådte hos en påfallende stor andel av deltakerne i Gulfkrigen i 1991. For eksempel har omlag 25 % av amerikanske soldater som deltok i Gulf-krigen slike plager.

vernetabletter

Torsdag 24. mars ble arbeidsgruppens første delrapport lagt frem. Den første delrapporten er en gjennomgang av internasjonal forskning på dette området. Hittil har arbeidet ikke frembrakt resultater eller funn som direkte kan sies å forklare de helseplager som noen av de norske deltakerne i Gulf-krigen i 1991 opplever.

Veteranforbundet SIOPS ser frem til arbeidsgruppens videre arbeid. Blant annet vil dette omfatte en gjennomgang og analyse av spørreundersøkelsen som arbeidsgruppen gjennomførte blant Gulf-veteranene. Samtidig oppfatter vi at man er helt avhengige av å sammenstille ovennevnte resultater med grunnlagsdata som forefinnes i sivile registre for å kunne konkludere og si noe sikkert om validiteten og relevansen i internasjonal forskning for norske Gulf-veteraner.

Flere av Veteranforbundet SIOPS' medlemmer har gjort tjeneste i Gulfen i 1991. Vi forventer at myndighetene muliggjør fortsatt fremdrift i arbeidet og imøteser arbeidsgruppens sluttuttalelse og anbefalinger.