Nyhetsarkiv 2011

Stortinget har vedtatt ny erstatningsordning

Stortinget vedtok tirsdag den nye erstatningsordningen på 65 G. Ordningen skal tre i kraft fra 01.01.12.

Vilkårene for å få erstatning vil være det samme kravet som etter forsvarspersonelloven § 12 b. Aps Tore Nortun utdypet hvilke krav som skal skille i sitt debatt innlegg hvor han sa:

Dette innebærer at De alminnelige krav til årsakssammenheng gjelder. Det må være sannsynlighetsovervekt for at tjenesten i en internasjonal operasjon er årsak til den psykiske belastningsskaden.

I forskriften som regulerer vilkårene for 35G, er samme tekst og dermed lovforståelse tatt inn. Hvilket skulle bety at det ikke er noen forskjell på vilkårene for å få 35G og 65G.

Tore Nortun sa videre om hvordan nå ordningen med 35G har vært praktisert. I tillegg videreføres den opprinnelige kompensasjonsordningen med 35G ved 100% uførhet med de lempeligere vilkår som skal gjelde der.

Det er noe uklart for Siops hva som ligger i lempeligere vilkår og om dette har vært praktisert fra SPK sin side. Vi vil nå be SPK utdype sin forståelse av begrepet lempeligere, og i hvilke type tilfeller dette har vært parktisert.

Oppsummert så er den rettslig situasjonen noe uklar, og vi oppforder alle om å kontakte sin advokat, evt. Siops.