Nyhetsarkiv 2012

Etterundersøkelse om mentale skader - Afghanistan

SIOPS har lenge arbeidet for økt kunnskap om de helsemessige konsekvensene av tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Det er stor mangel på kunnskap på dette feltet. Veteranorganisasjonene har adressert dette i arbeidet med regjeringens handlingsplan "I tjeneste for Norge". Derfor har flere av tiltakene i handlingsplanen til hensikt å finne ut mer om omfanget av psykiske belastningsskader i moderne utenlandsoperasjoner på Balkan, Somalia, Libanon og (med hovedvekt på) Afghanistan (tiltak 69 i handlingsplanen). Nå går Forsvarets sanitet i gang med sin etterundersøkelse på Afghanistan. SIOPS støtter dette viktige tiltaket ved å videreformidle KPS sin artikkel om undersøkelsen.

Søker økt kunnskap om mentale skader

Forsvarets sanitet (FSAN) ved Kontor for Psykiatri og Stressmestring (KPS) ønsker å tilegne seg kunnskaper om de psykososiale implikasjoner av deltakelse i internasjonale militære operasjoner. Derfor gjennomføres det i disse dager en større spørreundersøkelse som har til hensikt å kartlegge forhold rundt Afghanistanveteranenes mentale helse.

Av Redaksjonen, Forsvarets sanitet og kontor for Psykiatri og stressmestring

Med bakgrunn i oppdrag gitt av Forsvarsdepartementet, ønsker KPS å skaffe en reell statistikk på hvordan den mentale helsetilstanden er blant norske afghanistanveteraner.

- Vi har gode rutiner for utdanning, seleksjon, og oppfølging av vårt personell før, under, og etter utenlandsoperasjoner. På bakgrunn av dette har vi en forventning om at forholdene blant norske veteraner er bedre enn hva vi ser gjennom statistikk i Storbritannia og USA, forteller prosjektleder og militærpsykiater ved KPS Sverre Hougsnæs.

For å få faktiske data på dette, sendes det i disse dager ut en omfattende spørreundersøkelse til alle som har tjenestegjort for Norge i Afghanistan i perioden 2001-2011. Hougsnæs oppfordrer alle veteraner å delta uansett senvirkninger, eller fravær av slike. – For å få et riktig bilde av situasjonen er det viktig at så mange som mulig besvarer undersøkelsen som vil analyseres anonymisert.

Undersøkelsen er og et viktig ledd opp mot regjeringens handlingsplan ”I tjeneste for Norge”. Denne beskriver blant annet at militære sjefer må ha kjennskap til risikosituasjoner og deretter iverksette risikoreduserende tiltak. Det skal og sørges for at personellet er godt skikket og får kunnskap om hvordan man i størst mulig grad kan unngå skader, både fysisk og psykisk.

I 10-årsperioden Norge har deltatt med militært personell i Afghanistan, er det mye som tyder på at oppdraget gradvis er blitt skarpere. I løpet av de siste årene har risiko- og trusselbildet stadig blitt forverret, og norsk personell har hyppig vært involvert i regulære trefninger og kamphandlinger. Trusselen fra improviserte anslag som veibomber, selvmordsangrep og komplekse anslag er blitt sterkere. Slike hendelser kan sette spor som ikke er synlige fra utsiden.

Hovedhensikten med studien er å fremskaffe forskningsbasert kunnskap når det gjelder stress- og traumerelaterte problemer hos personell som har tjenestegjort i Afghanistan. Det vil videre fokuseres på angst, depresjon, alkohol- og annen rusproblematikk. Undersøkelsen vil også fokusere på mulige positive sider ved deltagelse i internasjonale operasjoner. Det er et faktum at mange returnerer fra Afghanistan med erfaringer som oppleves som positive og med en opplevelse av personlig vekst og utvikling etter oppdraget.

Fakta om undersøkelsen

Alle som har tjenestegjort i Afghanistan frem til høsten 2011 vil motta en forespørsel om å delta i undersøkelsen. Denne kan besvares i papirform eller elektronisk. Spørreskjema besvares anonymt, men hvert spørreskjema er utstyrt med et ID-nummer. Alle skjema avleses optisk og alle data lagres i Forsvarets Helseregister (FHR) knyttet til personnummer.

FHR er underlagt og rettslig hjemlet i Helseregisterloven av 2004 og Forskrift 2005-09-02-1010. Lovverk og forskrift regulerer innsamling, oppbevaring og utlevering av data fra registeret med sterkt fokus på personvern.

Helseregisteret drives med konsesjon fra Datatilsynet og Datatilsynet er tilsynsmyndighet for registeret. Prosjektets forskergruppe vil kun ha tilgang til anonymiserte data. Ingen opplysninger fra undersøkelsen vil være personidentifiserbar for gruppen og alle beregninger og statistiske analyser foretas på anonymiserte data på gruppenivå.

kilde: FSAN sender ut undersøkelse til Afghanistanveteraner - NROF