Nyhetsarkiv 2012

Regional konferanse i Trondheim

SIOPS har deltatt i et samarbeidsprosjekt med Regionalt senter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) og Arbeids- og velferdsdirektoratet, der hensikten er å øke kunnskap og kompetanse om veteraners særskilte utfordringer overfor blant annet sivile hjelpesystemer. I tillegg til fagdagene, er det en målsetting at det gjennom denne møteplassen skal etableres faglige nettverk i 5 regioner som skal sikre fokus og kunnskap knyttet til veterangruppen.

Fra november til februar har "veteranekspressen" turnert landet rundt og forelest om psykiske belastningsskader og forståelse for veteraner som sliter med denne type skade. SIOPS har gjennom samarbeidet medvirket til å sette soldaten og veteranen inn i en begripelig kontekst. Over 300 fagpersoner landet over har deltatt på disse konferansene! Vi har vært i Kristiansand, Tromsø, Oslo, Bergen og til sist Trondheim. SIOPS har bidratt med foredrag om hvilke utfordringer en veteran kan møte i det sivile samfunn. Sterke, erfaringsbaserte historier som illustrerer konsekvenser ved å ha deltatt i internasjonale operasjoner har vært sentralt første konferansedag. To av SIOPS' veteraner har delt sine historier med fagfolk, og bidratt til viktig kunnskap, og ikke minst økt deres forutsetninger for å tilby riktig hjelp til riktig tid.

Første dag i denne konferanserekken har omhandlet veteranen. Hvem er veteranen, hvilke utfordringer møter de i det sivile samfunn, og hvordan takler familien å belastningen med å ha en kjær ute i internasjonal operasjon.

Andre dag i kursrekken har i større grad vært rettet mot behandlere som leger og psykologer. Det er blant annet gitt foredrag av psykiatere ved FSAN der det er forelest om krig i et helseperspektiv. Videre har det vært fremragende forelesning om metodikk knyttet til behandling ved psykologspesialist Trine Anstorp ved RVTS øst, og om livskvalitet i lyset av PTSD og tilleggslidelser ved dr. polit Venke A. Johansen, RVTS vest.

Til sist har dagene vært satt av til å sikre at denne kunnskapen forblir og videreforedles i regionen gjennom etablering av fagnettverk.

SIOPS er svært fornøyd med dette prosjektsamarbeidet, og er trygge på at vi har kommet et godt stykke på vei i forhold til å spre informasjon om skadde veteraner over hele landet.