Nyhetsarkiv 2012

Klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning

Det er nedsatt en egen nemnd som skal behandle klagesaker over vedtak som Statens pensjonskasse (SPK) fatter. Sakene gjelder såkalt billighetserstatning etter det gjeldende forskrifter for billighetserstatning og forskriften om en særskilt kompensasjonsordning for skadde veteraner.

Vedtak som fattes av Klagenemnda skal gjøres offentlig tilgjengelig i anonymisert stand slik at veteraner, advokater og andre interesserte, få innsyn i og kunnskap om Klagenemndas praktisering av regelverket.

Vedtakene er publisert

Klagenemndas første vedtaksmøte ble avholdt den 15. desember i fjor. Vedtak i de fem sakene som ble behandlet på dette møtet er nå publisert i anonymisert form på departementets hjemmesider. Du kan lese vedtakene her.

De mest relevante sakene er sak 4/2011 og sak 9/2011 som gjelder selve kompensasjonsordningen. De andre sakene gjelder salærkrav.

For det er i to viktige erstatningssaker nemnda har gitt avgjørelser. I begge sakene dreier det seg om at SPK ikke har fulgt opp Forsvarsdepartementets tolkningsnotat høsten 2010 der det pålegges å legge større lempelighet til grunn ved behandling av erstatningssaken. Formuleringen fra departementet er: "Da de fleste kravene under kompensasjonsordningen ligger langt tilbake i tid, skal beviskravet praktiseres lempeligere enn etter et krav under det alminnelig erstatningsmessige grunnlaget."

I den ene saken øker nemnda utbetalingen fra 60 til 80 % noe som gir klageren en etterbetaling på 554.512.- og i tillegg tilkjennes saksomkostninger. I den andre saken har veteranen fått 80 %, men klagenemnda vedtar full erstatning og dermed etterbetaling på et tilsvarende beløp.

Nemndas avgjørelser viser dermed at SPK ikke har praktisert reglene ved sin vurdering lempelig nok, og nemdas vedtak går i favør av de gjeldende skadde veteranene.

Konsekvenser?

Dette bør medføre at SPK endrer sin praksis slik at det forventlig blir færre saker som kommer til nemndas behandling. Dersom SPKs praksis endres i tråd med departementets tolkningsnotat, blir det mindre avkorting av erstatningene.

På den annen side betyr nemndas vedtak at SPKs praksis opp til i dag har medført at mange veteraner som har fått avslag eller avkorting i sin erstatning. SPKs praksis har vært for streng og dermed har skadde veteraner tapt på det.

Dette gir noen utfordringer som må vurderes.