Nyhetsarkiv 2013

SIOPS med foredrag under Verdensdagen for psykisk helse

Over hele verden ble Verdensdagen for psykisk helse markert den 10. oktober med ulike arrangementer der hensikten er å skape kunnskap og åpenhet om psykisk helse. I Bergen hadde lokale krefter fra SIOPS og NVIO i samarbeid med NAV Hordaland tatt initiativ til å arrangere konferansen Verdensdagen for psykisk helse 2013: Med fokus på veteraner og pårørende.

Konferansen, som fant sted på ærverdige Kronstad Hovedgård, samlet rundt 40 tilhørere fra både det sivile hjelpeapparatet, Forsvaret og veteran- og pårørendemiljøet. Hovedtanken til arrangørene er det er et behov for å synliggjøre de mer "skjulte" skadene som kan forekomme hos veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. I og med at psykiske lidelser hos veteraner fortsatt underkommuniseres i samfunnet er det meget viktig at dette temaet opplyses om blant veteranene selv, deres familier og i sivilsamfunnet generelt. Denne konferansen ble i så måte et opplysningsprosjekt ovenfor en rekke ulike aktører.

At konferansen rettet seg mot et bredt spekter gjenspeilte seg i den sammensatte talerlisten. Her var både representanter for hjelpeapparatet, Forsvaret (feltpresten ved Forsvarets veteransenter) og veteranene. I tillegg viste fotograf Håvard Bjelland fram bilder fra den kommende fotodokumentarboken sin som omhandler skadde veteraner og deres livssituasjon.

Fra SIOPS deltok prosjektleder Gisle Bruknapp som i sitt foredrag tok for seg eksempler og beskrivelser fra brukergruppa til organisasjonen, psykiske belastningsskader og den særskilte kompensasjonsordningen for psykiske belastningsskader etter internasjonale operasjoner og hva skadde veteraner forteller om hvordan de opplever at det er å stå i denne kompensasjonsprosessen.

- I og med at SIOPS er liten og spisset interesseorganisasjon for de skadde og deres pårørende som har tett kontakt med brukerne besitter vi unik kunnskap i form av personlige erfaringer, fortalte Bruknapp de frammøtte.

I sitt foredrag vektla han de konkrete brukererfaringer som organisasjonen har opparbeidet seg gjennom arbeidet med skadde veteraner, og han eksemplifiserte ved å bruke en rekke ulike anonymiserte caser.

- Selv om hver sak og enhver historie er unik ser vi allikevel en rekke fellestrekk som går igjen hos de som kontakter oss. Gjennom å løfte disse historiene opp et nivå håper vi å skape en forståelse av at dette ikke er isolerte og enkeltstående skjebner, men et større samfunnsproblem. Det er derfor vi i SIOPS er opptatt av at det etableres et lavterskeltilbud til veteraner med psykiske belastningsskader og et behandlernettverk bestående av behandlere som har kunnskap om psykiske belastninger som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner, medelte Bruknapp forsamlingen.

Dette var første gang et arrangement under Verdensdagen for psykisk helse hadde veteraner og pårørende som tema og med tanke på den gode responsen dette arrangementet fikk av tilhørerne både håper og tror vi i SIOPS at dette gjentas neste år!