Nyhetsarkiv 2013

Sterk satsning på veteraners helse i statsbudsjettet

I både forsvars- og helsebudsjettet for 2014 vektlegges en videreutvikling av tiltak som har til hensikt å bedre veteraners livssituasjon. Det kommer fram i budsjettforslaget fra Forsvarsdepartementet at Regjeringen som et ledd i fortsatt fokus på ivaretakelse og anerkjennelse av veteraner, vil vektlegge tiltak knyttet til helse, familie, arbeid og bolig.

I budsjettforslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet er FN- og NATO-veteraner et eget punkt under kapittelet "Sentrale utfordringer framover", og det kommer fram at "Regjeringen vil videreutvikle behandlingstilbudet til veteraner med psykososiale lidelser. Det skal sikres et godt tilbud i alle landsdeler". SIOPS oppfatter det som særlig positivt at Regjeringen ønsker å prioritere at behandling av veteraner med psykiske belastningskader skal være det sivile helsevesenet sin arbeidsoppgave.

At Regjeringen ønsker å prioritere veteraners helse er svært gledelig, men det fremgår få konkrete forslag til behandlingstilbud i budsjettene. SIOPS har i lengre tid argumentert for at det må etableres et landsdekkende behandlernettverk bestående av helsepersonell med kompetanse på psykiske belastningsskader som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner, og at dette er et lavterskeltilbud. Vi håper at dette vil bli etablert som tilbud til skadde veteraner.

Under budsjettpresentasjonen til Forsvarsdepartementet ble innstillingene til tildelinger for frivillige organisasjoner lagt fram. Her la avtroppende statssekretær Eirik Øwre Thorshaug vekt på en økt satsning på veteranarbeidet, bl.a. gjennom økt bevilgning til Veteranforbundet SIOPS. For 2014 er SIOPS innstilt på 2,3 millioner, noe som er en gledelig økning på 350 000 kroner. Økte bevilgninger er en anerkjennelse til alle de som har bidratt og bidrar i SIOPS arbeid, både lokalt og sentralt. Og er viktig fordi et styrket SIOPS bidrar til et intensivert arbeid for skadde veteraner og deres pårørende!