Nyhetsarkiv 2013

God respons fra stortingskomiteene

I forbindelse med at regjeringen nylig la fram sitt forslag til Statsbudsjett for 2014 har SIOPS denne uken deltatt på budsjetthøringer i tre ulike komiteer i Stortinget. Vi har gitt innspill til Statsbudsjettet for 2014 i forsvars- og utenrikskomiteen, arbeids- og sosialkomiteen og helse- og omsorgskomiteen.

Mandag 11.november holdt daglig leder i SIOPS, Heidi Hovland Bergfald, innlegg i forsvars- og utenrikskomiteen der hun tok opp behovet for økt kunnskap om, og forankring av, norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk i befolkningen. SIOPS mener det er problematisk at kunnskapen og forståelsen for hva våre veteraner har gjort, sett og eksponert seg for på Norges vegne er for lav. Vårt svar på, og bidrag til, dette er et informasjonsarbeid basert på kunnskap og erfaring om krigens kostnader på samfunns- og individnivå. En klok formidling av krigens kostnader er god omdømmebygging, og vil bidra til å forankre norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk i befolkningen. SIOPS har derfor søkt Forsvarsdepartementet om et utviklingsprosjekt i 2014 med søknadssum 1,5 millioner kroner som understreker viktigheten av informasjons- og kommunikasjonsarbeid i forhold til denne problemstillingen.

For SIOPS har det vært ekstra viktig å få fremmet våre synspunkter i de to «sivile» komiteene arbeid- og sosial og helse- og omsorg. Det er politisk vedtatt at det er det sivile samfunnet, og ikke Forsvaret, som er ansvarlig for oppfølging og ivaretakelse av veteranen etter at han eller hun har avsluttet sin tjeneste. Forsvaret har som kjent et års oppfølgingsansvar etter endt tjeneste, men etter dette er det sivilsamfunnet sin oppgave å følge opp veteranen på de områder han/hun har behov for oppfølging.

Blant våre viktigste budskap i disse to komiteene var et tettere samarbeid mellom NAV og helsesektoren, et eget NAV-kontor for veteransaker med vedtaksmyndighet og et lavterskel behandlernettverk bestående av terapeuter med spisskompetanse på psykiske belastningsskader etter internasjonale operasjoner. Talsperson i SIOPS, Anders Grindaker, holdt innlegg i begge komiteene og han vektla hvor viktig det er at de ulike instansene i det sivile hjelpeapparatet kommuniserer med hverandre. Helse og arbeid kan ikke arbeides med isolert, og vi vet at arbeid og helse henger tett sammen på en rekke ulike områder.

Våre innspill ble tatt på alvor og komitémedlemmene hadde en rekke spørsmål og kommentarer til det vi la fram for dem. SIOPS kommer til å fortsette den gode dialogen, og følge opp de tilbakemeldingene vi fikk fra de ulike komitémedlemmene i vårt videre arbeid. Forhåpentligvis vil våre møter med de ulike komiteene gi resultater. Det blir meget spennende å se hva som skjer i 2014!