Nyhetsarkiv 2014

Klare for å ta fatt på det viktige arbeidet med å få alle veteraner helt hjem!

I går, 31.03.14, hadde styret i SIOPS sitt første møte etter at det ble valgt på landsmøtet på Bæreia for et par uker siden. Styrets sammensetning er bred og variert med tanke på alder og bakgrunn, og styret består av både kjente og ukjente SIOPS-fjes. Med bakgrunn i handlingsplanen for 2014/2015 utarbeidet styret i går en oversikt over fem priorterte satsningsområder som skal være veiledende for arbeidet til styret.

De fem prioriterte satsningsområdene tar utgangspunkt i handlingsplanen for 2014/2015 som ble vedtatt på landsmøtet 22.03.14, og bygger videre på det arbeidet som det forrige styret har lagt ned i SIOPS. Nedenfor følger en oversikt over de fem satsningsområdene og hvilke målsettinger styret har i forhold til hvert enkelt satsningsområde. Hvis du lurer på hvem det er som sitter i styret i SIOPS finner du en god presentasjon av de ulike styremedlemmene nederst på siden.

1. Krigspensjon: En forenklet beregning av pensjon for veteraner som faller ut av arbeidslivet som følge av en yrkesskade knyttet til deltagelse i internasjonale operasjoner. Her er både forenklingen og bruken av navnet ’krigspensjon’ viktig.

2. Øke inntektssiden: SIOPS må få økte inntekter både på kort og lengre sikt. Dette for å sikre økt aktivitet og mer forutsigbarhet i organisasjonens arbeid. Videre bør SIOPS prioritere økonomisk støtte fra stiftelser (private og offentlige), bedrifter og privatpersoner. En modell for Støttemedlemskap/faste givere skal utredes.

3. Bedre helsetilbud: Det er et uoversiktlig helsetilbud til veteraner, og mange veteraner melder inn at de opplever å ikke få nødvendig helsehjelp. Behovet og tilbudet bør kartlegges bedre på brukernivå. Optimalisering av systemet med særlig tilrettelegging for veteraner må forankres hos politikerne.

4. Aktivering og ivaretakelse av (rest)arbeidsevne: Gode løsninger for hvordan skadde veteraner kan delta i arbeidslivet må dyrkes frem. I samarbeid med aktører som har kompetanse på arbeidsmarkedet, og virkemidler til å realisere ulike tiltak, bør SIOPS se på egne veteranprosjekteter som på en enkel måte aktiverer og ivaretar restarbeidsevnen. 

5. Øke anerkjenneksen av skadde veteraner: For å øke sivilsamfunnets anerkjennelse av skadde veteraner, er to ting sentralt.

•    Økt kunnskap om soldaters innsats og krigens kostnader.
•    Et godt arbeid fra vår organisasjon når det gjelder SIOPS og skadde veteraner generelt sitt omdømme.

Hvordan, når og hvor vi kommuniserer vår sak er svært avgjørende. En ’kommunikasjonsplan’ for SIOPS skal utarbeides.

 

Styret i SIOPS 2014/2015

Frode Geitvik har nå tatt over roret fra Petter Kjendlie som styreleder i SIOPS. Frode har en lang arbeidskarriere innen PR og kommunikasjon bak seg, og han har blant annet arbeidet som kommunikasjons- og informasjonsdirektører i Hafslund, Braathens og Aker. Frode har to kontingenter i Libanon, og han tjenestegjorde blant annet i NORBAT I.

Torstein Hellesnes er ny nestleder i SIOPS. Til daglig arbeider han som salgssjef i Lydbox AS. Torstein representerer «den unge veteranen» og han har tjenestegjort i Kosovo og Afghanistan. Torstein har sittet i styret i SIOPS siden 2012. 

Tomas Formo Langkaas er ny i styret i SIOPS. Han er utdannet psykolog og i forbindelse med sitt doktorgradsarbeid hadde han en sentral rolle i å bygge opp og kvalitetssikre behandlingstilbudet for PTSD ved Modum Bad.

Sigrund Drivenes er utdannet sykepleier og arbeider som rådgiver i NAV. Sigrund arbeidet i Sjøforsvaret fra 2004 til 2007 der hun blant annet deltok i NATO-operasjonen «Active Endavour» i Middelhavet.

Per Otto Olsen dro til Libanon etter påbegynt politiutdannelse, og tjenestegjorde i NORBAT I. Han har en variert yrkesbakgrunn og i tillegg til arbeid som politi har han hatt en rekke håndverksyrker. Per Otto er godt kjent i SIOPS og han er aktiv i SIOPS sitt likemannsarbeid Point of Contact (POC).

Anne-Margrethe Krogseth har vært en pådriver i flere år når det gjelder pårørendearbeid. Hun har lenge vært pårørendekontakt i SIOPS, og hun er nå leder av prosjektet Hjemmesonen. Til daglig arbeider Anne-Margrethe som rådgiver i NAV, og hun har blant annet arbeidserfaring fra Sjøforsvaret.

Kjell Kvilhaug har lang fartstid i SIOPS, både som styremedlem og aktiv i "Gulf-gruppa". Kjell har tjenestegjort i flere kontingenter i Libanon, samt i Bosnia og Saudi-Arabia. Han har fagbrev som industrimaler og arbeider på verksted. Kjell har vært spesielt engasjert i å finne ut mer om hva Gulfveteranene har
vært utsatt for av helserisiko (utarmet uran, Gulf War Illness).

Reidar Melhuus er major og områdesjef i HV, og han har tre kontingenter i Libanon. Reidar har et langt engasjement for veteransaken bak seg, og han har vært aktiv på rekke områder i den forbindelse. Han arbeider som rådgiver i NAV, og brenner for at veteraner skal ha en status de fortjener, og at skadde veteraner skal gis bistand slik at de skal kunne leve et verdig liv.

Jøran Dahl har arbeidet 7 år i Forsvaret og har to kontingenter i Libanon og en i Kosovo. Jøran er aktiv i i SIOPS sitt likemannsarbeid Point of Contact (POC), og han er opptatt av at veteranene skal få et bedre helsetibud og høyere status i samfunnet.