Nyhetsarkiv 2014

Skadde veteraner og arbeid engasjerte!

Det var en sammensatt gruppe som onsdag 14. mai hadde tatt turen til SIOPS sine lokaler for å delta på møte om hvordan skadde veteraner kan komme tilbake til lønnet ordinært arbeid. Deltakerne besto av både veteraner, politikere, studenter og representanter fra NAV og Forsvaret. For å innlede om dette temaet hadde vi invitert Runar Karlsen og Thomas Knutzen fra NHO, og det manglet ikke på spørsmål og kommentarer fra de vel 20 fremmøtte til de to innlederne. At dette er et tema som engasjerer fikk vi et tydelig bevis på denne dagen!

Sammen med NVIO hadde SIOPS tatt initiativ til et åpent møte med overskriften "Hvordan kan skadde veteraner komme tilbake til lønnet ordinært arbeid?". Bakgrunnen for møtet er veteranprosjektet til NHO der NHO i samarbeid med veteranorganisasjonene, kommunesektoren og NAV ønsker å bistå personer som har avsluttet militærtjenesten med å komme tilbake til sivilt arbeid.

Runar Karlsen, veteran fra Libanon/Bosnia og fagsjef i NHO Service, innledet om veteranprosjektet. Veteranprosjektet vil ta for seg de utfordringene som møter veteranene i arbeidslivet. Prosjektet vil ha et todelt fokus: veteraner uten utfordringer (ingen belastinger) og veteraner med utfordringer (belastninger og skader). Den førstnevnte gruppen blir kategorisert som de veteraner som ikke har en form for fysisk eller psykisk skade og er i stand til å søke seg direkte inn i arbeidslivet, men som vil kunne trenge bistand til å oversette den militære kompetansen de har opparbeidet seg. Gruppen veteraner med utfordringer menes å være soldater som har fått en eller annen psykisk eller fysisk belastning eller skade som følge av den tjenesten de har utført for Norge. Det var den sistnevnte gruppen Thomas Knutzen fokuserte på i sitt foredrag.

Thomas Knutzen arbeider til daglig i NHO Attføringsbedriftene der han er ansvarlig for en metodikk som går under navnet Individual Placement & Support (IPS). IPS er en metodikk som hjelper mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser å komme ut i ordinært lønnet arbeid, men den kan benyttes på alle som har behov for bistand med å skaffe ordinært lønnet arbeid. Denne metodikken er blant annet utprøvd på veteraner med psykiske lidelser, og den kan vise til meget gode resultater. En studie fra USA gjennomført i 2012 viste blant annet at veteranene som fikk støtte gjennom IPS både jobbet og tjente vesentlig mer enn kontrollgruppen. Gjennom veteranprosjektet til NHO er det nå tenkt at et slikt IPS-tilbud skal utprøves og tilpasses situasjonen til skadde veteraner i Norge. Etter planen skal metodikken testes ut i kommunene Oslo, Bergen og Elverum. Dette er alle kommuner med en høy populasjon av veteraner.

I sitt foredrag vektla Knutzen at dette er nybrottsarbeid, og at det i Norge ikke tidligere er prøvd ut noen egne tiltak knyttet til å få veteraner med skade ut i lønnet ordinært arbeid. Han var derfor svært interessert i å få tilbakemeldinger fra publikum på hva som kan være eventuelle problemstillinger og utfordringer knyttet til å bruke en slik metodikk på norske veteraner. Det manglet ikke på innspill fra salen, og foredraget til Knutzen tok etterhvert mer form som en samtale omkring et meget viktig og spennende tema!

Etter planen skal prosjektet iverksettes allerede høsten 2014, og SIOPS er meget spent på hvordan både utføringen og resultatet kommer til å bli. Etterhvert som prosjektet utvikler seg kommer vi til å komme med mer informasjon på nettsider, Facebook og nyhetsbrev, blant annet om hvem som kan delta og hvordan man kan bli en del av prosjektet. Følg med!