Nyhetsarkiv 2014

Ny forskning om selvmord blant UNIFIL-veteranene

I forrige uke offentliggjorde Forsvarets Sanitet (FSAN) rapporten «Helse for stridsevne 2014», som er en årlig forskningsrapport der ulike helsemessige belastninger knyttet til Forsvarets virksomhet belyses. I årets rapport har FSAN blant annet kartlagt forekomsten av selvmord blant UNIFIL-veteranene og funnet at forekomsten av selvmord i denne gruppen er noe høyere enn det som er beregnet selvmordsrate generelt i befolkningen.

Rapporten har kartlagt 22 198 personer, hvorav 21 606 menn og 592 kvinner, som har tjenestegjort i Libanon i kortere eller lengre perioder mellom 1978 og 1998. Hver person er fulgt fra oppstart av tjenesten til det tidspunktet de døde, emigrerte eller til slutten av observasjonsperioden (31 desember 2012).

I observasjonsperioden er det registrert 136 selvmord blant mannlige UNIFIL-veteraner og ett blant kvinner. Det er overlege Einar Kristian Borud i FSAN som har ledet arbeidet med rapporten og ifølge han tilsvarer antallet selvmord blant de mannlige veteranene 15 flere selvmord enn forventet antall for en tilsvarende, sammenlignbar gruppe som ikke har tjenestegjort.

Rapporten viser at det er flere selvmord blant UNIFIL-veteraner enn det man ville forvente i en normalbefolkning. Forskjellen kan skyldes tilfeldig variasjon i antall selvmord (forskjellen er ikke statistisk signifikant) og det er i henhold til rapporten ikke grunnlag for å si at det er økt forekomst av selvmord blant UNIFIL-veteraner.

Selv om man utfra rapporten ikke kan konkludere med at det er økt forekomst av selvmord blant UNIFIL-veteraner tar Forsvaret funnene på alvor.

– Når det er sagt, ethvert selvmord er ett for mye, og Forsvaret tar selvsagt funnene på alvor. Forsvarets psykologer er allerede i gang med å utarbeide undersøkelser for å kartlegge funnene grundigere sett opp mot veteranene fra UNIFIL-misjonen sin psykiske helse, sier Borud.

SIOPS er tilfreds med at Forsvaret har undersøkt forekomsten av selvmord blant UNIFIL-veteranene. Vi vet at dette er et tema som mange er opptatt og berørt av. Samtidig er det viktig at man ikke nå «kvitterer ut» arbeidet knyttet til selvmord blant veteraner.
 
- I et lite miljø hvor kameratskap står sterkt, er det mange som er berørt av selvmord. Forskningsrapporter som denne må ikke føre til at arbeidet med bedre behandlingstilbud og selvmordsforebygging minsker. Snarere tvert i mot. En veteran som tar livet sitt er en for mye. Den viktigste jobben framover for veteraner som opplever utfordringer er økt satsning på helse og restarbeidsevne. Et bedre behandlingstilbud, informasjon om behandlingsmuligheter og tiltak som gjør at veteraner som er skadet kan oppleve en bedre hverdag, sier styreleder i SIOPS Frode Geitvik.

Hele rapporten "Helse for stridsevne 2014" kan leses her.