Nyhetsarkiv 2014

Regjeringen har lansert flere nye tiltak for veteraner

I dag, den 26. august, ble oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge» lansert. Den inneholder 27 nye tiltak for personell i internasjonal tjeneste for Norge, og er utarbeidet av syv statsråder i fellesskap. Oppfølgingsplanen har sitt utspring i Regjeringens handlingsplan fra 2011, men Forsvarsdepartementet har stadfestet at Riksrevisjonens hardtslående rapport fra juni 2014 om ivaretakelsen av veteraner har vært sterkt vektlagt i arbeidet med oppfølgingsplanen.

 -Norsk personell gjør en stor innsats for å bidra til økt sikkerhet og stabilitet i andre land. Selv om det går bra med de aller fleste veteranene, har de som først sliter ofte sammensatte behov og trenger bistand fra flere instanser samtidig, som NAV, Statens Pensjonskasse (SPK), helsetjenesten og familievernet. Vi har fortsatt en vei å gå før disse tjenestene har den kompetansen som trengs, og er godt nok koordinert. Dette er en viktig sak for regjeringen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Under fremleggelsen av de nye tiltakene la ikke forsvarsministeren skjul på hva som er de største utfordringene når det gjelder oppfølging og ivaretakelse av veteraner, og hva som må gjøres framover for å bedre situasjonen for de veteraner som har behov for bistand.

-De største utfordringene ligger i dag i møtet med det sivile hjelpeapparatet. Mange har sammensatte behov og trenger bistand fra flere instanser samtidig. Vi har fortsatt en vei å gå før disse tjenestene har den kompetansen som er nødvendig og er godt nok koordinert, uttaler forsvarsministeren.

For å møte disse utfordringene, skal det nå etableres tyngre nasjonale kompetansemiljøer på veteranenes spesielle erfaringer og behov. Saksbehandlingen i NAV skal sentraliseres for søknader som gjelder internasjonal tjeneste for Norge. Regjeringen vil se på muligheten for å kartlegge helsetilstanden til den enkelte etter to, fem og åtte år for å kunne forebygge og eventuelt følge opp senskader. I tillegg har planen et fokus på å forenkle overgangen fra tjenesten i Forsvaret til arbeid i sivil sektor.

Som interesse- og brukerorganisasjon for skadde veteraner er SIOPS' hovedanliggende om planen vil merkes for de veteraner som er skadet eller opplever utfordringer etter tjenesten.

- Denne planen åpner en mengde muligheter. Alt avhenger av hvordan denne planen konkretiseres. Er ambisjonene forankret i de offentlige etater som veteranene møter? Vi forventer at vi raskt får klare tiltak fra NAV, helse-og sosialsektoren etter føringene i regjeringens oppfølgingsplan "I tjeneste for Norge", sier styreleder i SIOPS Frode Geitvik.

 

Last ned oppfølgingsplanen