Nyhetsarkiv 2014

Ny UNIFIL-undersøkelse

Det er nå over 20 år siden Forsvarets Sanitet utga den første UNIFIL-undersøkelsen. Flere aktører har etterlyst en ny undersøkelse som tar for seg den psykiske helsen til de over 21.000 nordmennene som tjenestgjorde i UNIFIL, og denne høsten er Forsvarets Sanitet ved Kontor for psykiatri og stressmestring (KPS) i gang med å samle inn data til undersøkelsen.

Undersøkelsen i 1993 ble gjennomført som en utvalgsundersøkelse der 1062 UNIFIL-veteraner som hadde tjenestegjort i perioden 1978 til 1991, ble spurt om psykisk helse og erfaringer fra tjenesten. Da kom det fram at rundt 5 prosent hadde indikasjoner på en posttraumatisk stresslidelse.
 
– Det spennende med dagens undersøkelse er at vi har mulighet til å spørre alle som tjenestegjorde i UNIFIL i hele perioden 1978 til 199​8, samt at vi kan få en indikasjon på hvordan forekomsten av for eksempel posttraumatisk stresslidelse har utviklet seg over tid. Dagens undersøkelse vil på mange måter gi oss fasit på hvordan de gikk med alle UNIFIL-veteranene, sier sjef for KPS Jon Reichelt.
 
SIOPS oppfordrer alle UNIFIL-veteraner til å svare på undersøkelsen. Som organisasjon har vi i lang tid presset på for å få igang en ny undersøkelse av UNIFIL-veteranene, og vi har samarbeidet med KPS når det gjelder utforming av undersøkelsen. Flere veteraner som er tilknyttet SIOPS har gått gjennom alle spørsmålene før undersøkelsen ble sendt ut.

UNIFIL-veteran og talsperson i SIOPS, Anders Grindaker, er en av de som har arbeidet iherdig i lang tid for å få igangsatt en ny UNIFIL-undersøkelse. Han mener det er svært viktig at de som har hatt utfordringer etter tjenesten også svarer på undersøkelsen.

- Hvis vi vet hvordan og hvorfor det gikk galt med noen av oss som tjenestegjorde i Libanon kan samfunnet tidligere sette inn hjelpetiltak for de veteranene som har behov for det. Denne undersøkelsen er ment som den første i en rekke av undersøkelser av veteraner fra andre misjonsområder,  og for at disse undersøkelsene skal være troverdig er det viktig at så mange som mulig svarer. Ved å svare på undersøkelsen utviser man kameratskap og solidaritet med sine medveteraner, sier Grindaker. Han ønsker også å presisere at alle svarene blir behandlet 100% anonymt og konfidensielt.

Grindaker husker godt den første UNIFIL-undersøkelsen som kom i 1993, og i likhet med mange andre veteraner lot han den gå rett i søpla. Dette håper han ikke skjer igjen.

- Mange av oss som tjenestegjorde i de tidlige kontingentene i Libanon hadde på den tiden liten tillit til Forsvaret, og vi opplevde at oppfølgingen vi hadde fått etter tjenesten var lik null. Hvorfor skulle vi hjelpe dem da? spør Grindaker retorisk. Nå erkjenner Forsvaret at de har forsømt sin ivaretakelsesoppgave, og ved å gjennomføre en slik undersøkelse erkjenner de også at kunnskapsnivået er lavt. Denne undersøkelsen vil ikke bare bidra til økt kunnskap i Forsvaret, men også i det sivile samfunnet, avslutter Grindaker.

Oppsummert så vil en høy svarprosent gi bedre og mer korrekt informasjon om hvordan den psykiske helsa til veteranene er i dag. Kunnskapen om omfanget av psykiske helseplager blir styrket, og man vil bedre kunne forstå hvorfor og hvordan psykiske helseproblemer utvikler seg etter internasjonale operasjoner. Resultatet fra undersøkelsen vil bli brukt til å forbedre oppfølgingen – før, under og etter – av de styrkene som drar ut på lignende oppdrag i dag og i fremtiden. Fyll derfor ut undersøkelsen når du får den den i posten eller gå inn på nettet og fyll den ut der. SIOPS kan også bistå deg i utfyllelsen dersom du har behov for det. Ta kontakt med oss på telefon eller e-post.