Nyhetsarkiv 2014

Høy politisk aktivitet!

Denne høsten legger vi opp til høy politisk aktivitet med møter med alle partiene på Stortinget og deltagelse på budsjetthøring i arbeids- og sosialkomiteen der vi kommer til å gi innspill til Statsbudsjettet for 2015. Vi har allerede gjennomført møter med Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, og før november er over vil ha hatt møter med samtlige partier. Vårt klare budskap i møtene med politikerne er at vi trenger et felles kontaktpunkt for alle veteraner som har behov for oppfølging. Veterankontoret skal være det sentrale punktet i sivilsamfunnet for veteraner som opplever utfordringer etter tjeneste.

SIOPS opplever at den største utfordringen er mangel på koordinert og helhetlig bistand for de veteranene som har behov for det. Veteraner med behov for bistand må forholde seg til en rekke ulike hjelpeinstanser uten at disse kommuniserer med hverandre. Ved å etablere et felles kontaktpunkt, et Veterankontor, for alle veteraner som har behov for oppfølging av det offentlige kan vi gripe inn tidligere ovenfor de som har utfordringer og dermed sørge for at færre blir langvarig syke og ute av arbeidslivet som følge av tjenesten. I tillegg opplever at det ikke finnes oversikt og tilgang på kompetente behandlere med kunnskap om krigstraumer. De aller fleste tiltakene i Regjeringens oppfølgingsplan "I tjeneste for Norge" berører arbeids- og helsesektoren, så det er meget viktig at samarbeidet mellom aktører på helsefeltet og arbeidsfeltet blir tettere.

Dette har lenge vært et viktig tema for SIOPS, og på budsjetthøringene i fjor tok vi opp hvor viktig det er at de ulike instansene i det sivile hjelpeapparatet kommuniserer med hverandre. Helse og arbeid kan ikke arbeides med isolert, og vi vet at arbeid og helse henger tett sammen på en rekke ulike områder, var vårt viktigste budskap i fjor. Vi hadde ikke et konkret forslag å legge fram da, men i løpet av året har SIOPS kommet fram til at etableringen av et eget Veterankontor vil være den mest hensiktsmessige løsningen.

Veterankontoret skal benytte seg av allerede etablerte systemer og strukturer i det sivile hjelpeapparatet. Det er ikke hensiktsmessig å etablere noe som allerede eksisterer, men det er hensiktsmessig å ha en koordinerende instans som kan navigere veteranen til rett sted. Veterankontoret må ha et tett samarbeid og muligheten til å henvise veteranen til en behandler med særskilt kompetanse på krigstraumer. Det må etableres oversikter over behandlere med særskilt kompetanse på området som Veterankontoret kan benytte.

Etableringen av et Veterankontor berører flere av punktene i oppfølgingsplanen som arbeids- og sosialdepartementet og helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for. Det er bred politisk enighet om tiltakene i oppfølgingsplanen, men tiltakene mangler konkretisering. Veterankontoret er et konkret forslag fra SIOPS som har veteranen i fokus, og som vil komme den enkelte veteran til gode.