Nyhetsarkiv 2015

Dansk fokus på veteraner og arbeid

Forrige uke var tre stykker fra SIOPS på besøk i Danmark for å møte samarbeidspartnere i forsvaret og det private næringslivet som arbeider med å få veteraner over i det sivile arbeidslivet. Det har de senere årene vært et stort fokus på veteraner og arbeid i Danmark, og det vært en rekke vellykkede prosjekter. Det var av den grunn meget nyttig og lærerikt for SIOPS å få vite mer om hvordan danskene har lykkes med å få til gode overganger fra militært til sivilt arbeidsliv.

Gruppen fra SIOPS bestod av Gisle Bruknapp og Ruth Helen Thorheim fra administrasjonen og veteran Stian Øie. Den lille gruppen fra Norge møtte først representanter for det danske forsvaret og deres veteransenter. Veteransenteret i Danmark tilsvarer veteranavdelingen i Forsvaret her hjemme.

Veteranivaretakelsen i Danmark er organisert på en annerledes måte enn i Norge. I Danmark følger forsvaret opp veteranen gjennom hele livet. Veteransenteret har over 100 ansatte som arbeider for å rehabilitere 200 skadde stadig tjenestegjørende. Her er det fokus på å finne den rette sivile utdanningen og yrkeskarriere. I tillegg bistår de ikke-stadig tjenestegjørende som ønsker bistand og støtte. Ved Veteransenteret arbeider det både militære og sivile, og det er ansatt sosialrådgivere, psykologer, forskere, arbeidskonsulenter og økonomiske rådgivere. Forskningsrapportene som senteret utgir er blant annet retningsgivende for den danske veteranpolitikken.

På veteransenteret ble vi møtt av fire sivilt ansatte som arbeider med å bistå veteraner med å lette overgangen fra militært til sivilt arbeidsliv. Disse rådgiverne arbeider veldig «hands-on», og i tillegg til rådgivning er de med på møter med hjelpeapparatet og i dialog med potensielle arbeidsgivere. Med på møtet var også en såkalt kontakt-offiser. Kontakt-offiseren er militært ansatt og fungerer som bindeleddet mellom soldaten og deres pårørende før, under og etter tjeneste. Dersom en soldat har blitt fysisk eller psykisk skadd i tjeneste er det kontakt-offiseren som henvender seg til veteransenteret med tanke på oppstart av et rehabiliteringsløp.

Etter møtet med det danske forsvaret dro vi til bedriften Care Consulting som blant har spesialisert seg på å bistå veteraner tilbake til sivilt arbeidsliv. De arbeider både med veteraner med belastninger/utfordringer og veteraner uten. Care Consulting har opprettet en egen mentorordning der veteraner kan få tett oppfølging. Care Consulting er særlig opptatt av å synliggjøre at veteraner har ressurser de kan nyttiggjøre seg av i arbeidslivet selv om de har utfordringer etter tjenesten.

I tillegg til møter deltok vi også på en meget spennende konferanse som tok for seg natur og helse for veteraner. Konferansen ble arrangert av Københavns Universitet i samarbeid med veteransenteret. Fokus for konferansen var på hva som fungerer når det gjelder egen helse og hva som kan gi mening i tilværelsen. Konferansen ble åpnet av den danske forsvarsjefen som vektla viktigheten av å ivareta de veteranene som har behov for det og at vi som samfunn ikke må glemme at krigen har en pris. Det er våre egne kvinner og menn som setter liv og helse på spill for å ivareta våre internasjonale forpliktelser.

Det er ingen tvil om at vi i Norge kan lære mye av danskene når det gjelder deres satsning og fokus på veteraner og arbeidsliv. I tillegg sitter vi igjen med et inntrykk av at det både i det danske samfunnet generelt og det danske forsvaret spesielt er mer åpenhet og fokus på at noen veteraner får utfordringer som medfører et behov for støtte og bistand. Det gjør det kanskje lettere å igangsette ulike prosjekter. Selv om ikke alle tiltak, initiativ og prosjekter lar seg overføre fra Danmark til Norge har vi mye å lære. Vi i SIOPS setter derfor meget stor pris på å kunne fortsette samarbeidet med de aktørene i vårt naboland som arbeider med god veteranivaretakelse.