Nyhetsarkiv 2015

Klare og tydelige budskap på budsjetthøringene

I forbindelse med forslag til Statsbudsjett for 2017 har SIOPS deltatt på budsjetthøringer i tre ulike komiteer: arbeids- og sosialkomiteen, helse- og omsorgskomiteen og forsvars- og utenrikskomiteen. Vi ser med bekymring på at det ikke er satt av midler i noen av de ulike budsjettene til konkrete tiltak for skadde veteraner. I høringene hos de ulike komiteene var det derfor viktig at vi var klare, tydelige og eksplisitte i framstillingen av våre synspunkter på de ulike budsjettforslagene.

Den 18. november deltok vår talsperson Anders Grindaker på høring i arbeids- og sosialkomiteen. Her tok vi opp det faktum at 10 % av Afghanistan-veteranene går på en ytelse fra NAV (Riksrevisjonen 2014) og at dette er et skremmende høyt tall tatt i betraktning at dette er en gruppe som har merhelse i forhold til øvrige befolkningen og som er selektert på bakgrunn av sin fysiske og psykiske helse. Under denne høringen tok vi også opp krigsskadepensjon da det tidligere har kommet fram at Arbeids- og sosialdepartementet og Forsvarsdepartementet i samarbeid skal utrede en krigsskadepensjon tilpasset dagens veteraner. Når det gjelder progresjon i forhold til dette arbeidet opplever vi at meget lite har skjedd og vi ba komiteens medlemmer bemerke seg dette.

Neste høring var den 27. oktober og da var det helse- og omsorgskomiteen som sto for tur. Her stilte rådgiver Gisle Bruknapp og Anders Grindaker. Under denne høringen var hovedbudskapet at det er behov for samlet og spisset regional kompetanse på veteraners psykiske helse, og at veteranene bør ha et felles punkt å henvende seg for behandling. Det er i denne sammenheng ikke meningen å bygge opp parallelle helsetilbud, men benytte seg av allerede eksisterende tilbud.

Dagen etter deltok Gisle Bruknapp og Anders Grindaker på høring hos forsvars- og utenrikskomiteen. Under høringen tok vi blant annet opp treghet i forhold til arbeidet med krigsskadepensjon og vi reiste en bekymring i forhold til foreldelse i erstatningssaker.

Vi opplevde å få meget god respons på våre innlegg i alle de tre høringene, og det vi ble stilt flere spørsmål i alle høringene. Etter at høringene var avsluttet kom det også flere politikere bort til oss for å få en nærmere beskrivelse av våre synspunkter. Dette var politikere som representerte både posisjons- og opposisjonspartier. Vi kommer til å følge opp politikerne i de ulike komiteene og be om egne møter der vi går videre med det vi tok opp under høringene.

Alle høringene vi deltok på ble filmet og nedenfor finner du lenke med opptak fra de ulike høringene.

Høring i arbeids- og sosialkomiteen 18.10.16 (spol fram til 16 minutter): https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=%2F2016%2FH264-full%2FHoeringssal2%2F10%2F18%2FHoeringssal2-20161018-102309.mp4&msid=411&dateid=10003973

Høring i helse- og omsorgskomiteen 27.10.16 (spol fram til 1 time og 30 minutter): https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=%2F2016%2FH264-full%2FHoeringssal1%2F10%2F27%2FHoeringssal1-20161027-135200.mp4&msid=180&dateid=10003975

Høring i forsvars- og utenrikskomiteen 28.10.16 (spol fram til 1 time og 32 minutter): https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=%2F2016%2FH264-full%2FHoeringssal1%2F10%2F28%2FHoeringssal1-20161028-095246.mp4&msid=434&dateid=10003982