Nyhetsarkiv

Hvordan er veteranpolitikken til de ulike partiene?

I norsk politikk er det stor enighet om at ivaretakelse av våre veteraner skal være både en viktig og prioritert oppgave. I forbindelse med oppladningen til vår politiske paneldebatt 30. august har vi gått de ulike partiene nærmere etter i sømmene for å se hva slags politikk de har på veteranfeltet. Det positive med vår gjennomgang er at samtlige partier på Stortinget har en uttalt veteranpolitikk. Av de partiene som ikke har en nedfelt veteranpolitikk i sine partiprogram har vi fått utfyllende informasjon per e-post.

Fremskrittspartiet

I sitt partiprogram  har Fremskrittspartiet følgende to avsnitt om veteraner: 

Veteraner har påtatt seg ekstraordinære belastninger for samfunnet. Det skal anerkjennes, og veteranenes spesielle behov for oppfølgning skal ivaretas.

Personell som frivillig tegner kontrakt for deltakelse i Norges kontingenter til internasjonale styrker for FN og/eller NATO, må kunne få kontrakter av mer enn ett års varighet og få anledning til ytterligere kontraktsfornyelse ved skikkethet og behov. Dette vil sikre større innslag av mer erfarent og modent personell. Det er viktig at forsvarets veteraner gis den anerkjennelsen de fortjener for arbeidet de gjør på vegne av den norske stat. Skadde veteraner og deres pårørende skal gis oppfølgning og støtte slik at de ikke opplever byråkrati og skjemavelde som en merbelastning. Norske soldater som blir psykisk eller fysisk skadet i tjeneste for Norge skal bli ivaretatt både medisinsk og økonomisk. De skal også bli tilbudt tilpasset oppfølging i forhold til arbeid eller utdanning.

Høyre

Høyre nevner veteraner to ganger i sitt partiprogram: 

Høyre mener vi har en sterk forpliktelse til å ivareta våre veteraner.  Høyre vil ivareta dem som får fysisk og psykisk skade etter deltakelse i internasjonale operasjoner for Norge.

Venstre

I sitt partiprogram har Venstre vedtatt en introduksjonstekst og flere underpunkter for veteranpolitikken. Introduksjonsteksten er som følger:

Det største offeret en borger kan gjøre for landet sitt er å delta i strid på landets vegne. Mange veteraner som har vendt hjem fra tjeneste får psykiske problemer, og mange har andre skader. Ansvaret for oppfølging av handlingsplanen for veteraner må ikke pulveriseres. Planen må følges opp med tilstrekkelige budsjettmidler.

Introduksjonsteksten etterfølges av følgende underpunkter:

-     Sikre at soldater som har blitt skadet i internasjonal tjeneste, samt deres nærmeste pårørende, får hjelp, også når skaden oppdages etter at tjenesten er avsluttet.

-     Øke kompetansen i det sivile helsevesenet knyttet til ivaretakelse av veteraner. 

-     Innføre lik erstatning for lik skade uavhengig av skadetidspunkt (enhetlig kompensasjonsordning), og sikre krav til bevisførsel tar høyde for at dokumentasjon kan være vanskelig å fremskaffe.

Kristelig Folkeparti

likhet med Venstre har Kristelig Folkeparti en introduksjonstekst om veteraner og flere underpunkter i sitt partiprogram. I introduksjonsteksten om veteraner står det følgende:

Veteraner er alle som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner og kjempet på vegne av kongeriket Norge og vårt demokrati. De har kjempet, mange med livet som innsats, for andre menneskers demokratiske utvikling, for de universelle menneskerettighetene og medmenneskers rett til å leve et liv i fred og frihet. Veteraner er erfarne soldater med praktisk erfaring fra krevende oppdrag med oppgaveløsing under tidspress i komplekse situasjoner i møte med vanskelige verdispørsmål. Noen er unge og mange utgjør «ryggraden» i det norske Forsvaret, med sin erfaring og kompetanse. Samtidig finner vi veteraner oppover i alle aldre og livsfaser, og noen har skader og traumer som påvirker livskvaliteten. Forsvarets Veteransenter ved Bæreia i Kongsvinger er et viktig og godt tilbud for veteraner fra internasjonale operasjoner og deres familier, som de kan benytte både før, under og etter utenlandstjeneste. Dette senteret må sikres videre. Historien om krigsseilerne er en skammens historie for landet vårt. KrF støtter etableringen av det digitale monumentet Krigsseilerregisteret som endelig kan synliggjøre den avgjørende rollen krigsseilerne hadde i 2. verdenskrig, og vil sikre drift av dette.

Introduksjonsteksten i partiprogrammet munner ut i flere konkrete forslag:

-     Ivareta og sikre tilbud til veteraner og deres familier både før, under og etter tjenesten.

-     At skader som oppstår i forbindelse med internasjonale operasjoner blir godkjent som yrkesskade. arbeide for bedre helsetilbud for skadde veteraner og en tydeliggjøring av ulike behandlingsmuligheter.

-     At Viken senter utvides for å gi behandling og rehabilitering til veteraner.

-     At det etableres desentraliserte veteransentre med relevant kompetanse for rekreasjon og rehabilitering.

-     Opprette et eget veteranombud.

-     At totalforsvarskonseptet fornyes og videreutvikles for å utnytte sivile og militære ressurser på en bedre måte i fred, krise, katastrofe og krig.

-     Arbeide for at det etableres et minnesmerke for krigsseilere i Stortinget. 

-     At veteran- og frigjøringsdagen må ivaretas for å synliggjøre den innsatsen som er gjort i kampen for fred og demokrati.

Senterpartiet

Senterpartiet har et punkt om veteraner i sitt partiprogram. Senterpartiet vil: 

Styrke ettervernet for veteraner og deres familier.

Arbeiderpartiet

I sitt partiprogram skriver Arbeiderpartiet at:

Vi legger stor vekt på å anerkjenne og ivareta våre veteraner. Arbeiderpartiet vil ivareta våre veteraner før, under og etter etter, med spesiell vekt på helsemessige og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og støtte til pårørende.

Sosialistisk Venstreparti

SV har ikke skrevet eksplisitt om veteraner i sitt partiprogram, men skriver følgende i en e-post til SIOPS:

Vi i SV er veldig opptatt av veteranenes rettigheter, og var også opptatt av å følge opp det da vi satt i regjering. Det er riktig at vi har et litt kortere og mer overordnet partiprogram for neste periode enn forrige, så derfor står ikke veteraner nevnt eksplisitt. Men vi står fortsatt inne for samme politikk som det som står i inneværende arbeidsprogram, nemlig:

At staten og Forsvaret har eit særleg ansvar for å følgje opp dei som har hatt teneste i internasjonale operasjonar. Fysisk og psykisk skadde veteranar må få eit godt tilbod både med tanke på økonomi og helse.

Dersom vi kommer i en maktposisjon vil vi igjen sørge for å gi veteraner de rettigheter og det løftet de faktisk fortjener.

Miljøpartiet de Grønne

Miljøpartiet de Grønne har ikke skrevet eksplisitt om veteraner i sitt partiprogram, men skriver følgende i en e-post til SIOPS:

Det stemmer at det ikke står noe om dette i vårt helt ferske program, så her kommer litt utdyping:

Vi er veldig glade for rapporten med 16 tiltak utvalget ledet av pensjonert generalløytnant Robert Mood har laget, etter initiativ fra dere.

Vi vil i neste stortingsperiode arbeide for at ordningene for veteranene blir bedre tilpasset. Vi har spesielt vært opptatt av oppfølgingen etter endt utenlandsoppdrag, se f.eks. denne saken med daværende partileder Harald Nissen: https://www.mdg.no/nyheter/etterlyser-bedre-psykisk-helsevern-for-norske-soldater/

Vår holdning er at hvis vi ikke har råd til å følge opp veteranene på en skikkelig måte så har vi ikke råd til å sende dem ut i utgangspunktet.

I inneværende stortingsperiode har vi ikke sittet i relevant komite, men har vi stemt for SIOPS-bevilgningene i statsbudsjettet og sluttes oss til følgende merknad i forbindelse med statsbudsjettet om at regjeringen bør følge opp arbeidet med krigspensjon. 

Rødt

Rødt har ikke skrevet eksplisitt om veteraner i sitt partiprogram om veteraner, men skriver følgende i en e-post til SIOPS:

Selv om Rødt har vært motstander av de fleste internasjonale operasjoner Norge har deltatt i de siste årene, er vi tydelige på at det er norske myndigheter som har det politiske ansvaret for operasjonene og at veteranene må få den oppfølgingen de trenger, særlig om de er skadet fysisk eller psykisk. 

Vi har ikke noen punkter spesifikt om veteraner i vårt program, men generelt vil vi styrke det offentlige helsevesenet og tilføre nok ressurser til å ha god kvalitet og kapasitet, slik at de kan gi tilpasset oppfølging til ulike pasientgrupper. Vi vil også fjerne alle egenandeler.