Nyhetsarkiv

Meget god respons i helse- og omsorgskomiteen

Den 12. desember leverte helse- og omsorgskomiteen sin innstilling om bevilgninger på Statsbudsjettet for 2018 under helse- og omsorgsdepartementet. Det er meget gledelig at komiteen har tatt inn våre innspill i sine merknader til Statsbudsjettet.

Helse- og omsorgskomiteen skriver i sin innstilling:

Komiteen merker seg innspillene fra Veteranforbundet SIOPS om å sikre god helseoppfølging av veteraner uavhengig hvor i landet de bor. Komiteen viser til at det er behov for koordinert og helhetlig bistand for de veteraner som trenger det, og vil følge utviklingen nøye fremover.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til atVeteranforbundet SIOPS, som arbeider med veteraner med psykiske helseutfordringer, mener at handlingsplan (2011) og oppfølgingsplan (2014) for denne gruppen har ført til at veteraner blir bedre ivaretatt, men at flere viktige tiltak innenfor psykisk helse ikke er gjennomført og at effekt av tiltak for økt kompetanse i sivil helsetjeneste er usikkert. I Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner, Dokument 3:9 (2013–2014), er et av hovedfunnene at:

  • Veteraner med psykiske helseplager får i mange tilfeller ikke den hjelpen de trenger

  • Forsvarets oppfølging har blitt bedre, men ikke alle har hatt like god tilgang på hjelp

  • Varierende tilbud innen psykisk helse i spesialisthelsetjenesten og til dels lange ventetider»

Disse medlemmer ber regjeringen følge opp handlingsplanen og oppfølgingsplanen med nye tiltak, slik at veteraner med psykiske helseplager får den hjelpen den trenger, uten lange ventetider.

På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen styrke oppfølgingen av veteraner med psykiske helseplager og på egnet måte komme tilbake til Stortinget med en oversikt over status for tiltakene i handlingsplanen «I tjeneste for Norge», og tidfeste videre fremdrift.» 

Et styrket helsetilbud for veteraner er et av SIOPS' prioriterte interessepolitiske mål, og det er det er særdeles viktig at dette på dagsorden i budsjettet til et "sivilt" departementet. Selv om det ikke foreligger midler til konkrete tiltak er dette allikevel en politisk seier og ikke minst en stor motivasjon for vårt videre arbeid i forhold til å bedre helsetilbudet til veteraner!

Innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen vil bli endelig behandlet i Stortinget den 19. desember. Du kan lese hele innstillingen her.