Nyhetsarkiv

Veteraners psykiske helse – meritterende kurs for leger og psykologer

Vi annonserer nå nytt kurs for behandlere i den sivile helsetjenesten. Kurset holdes 25. – 26. oktober i RVTS Øst sine lokaler i Nydalen. Det er en videreutvikling av en kursmodul som først ble utviklet i samarbeid med Rådet for psykisk helse i 2015-16. Da ble det gjennomført to kursrekker med 24-timers kurs. Denne gangen arrangerer vi kurset i samarbeid med RVTS Øst og Modum Bad. IMPS, Institutt for militærpsykiatri og stressmestring i FSAN deltar også i kursplanleggingen.

Hvorfor vi gjør dette

Veteraner med psykiske helseutfordringer har ofte møtt behandlere i det sivile helsevesenet som de opplever har manglet kompetanse, og som kanskje også har vært usikre på hvem de skulle henvise til for utredning eller behandling. Bak flere av målsettingene i myndighetenes planarbeid for bedre ivaretakelse av veteranene har det også ligget en erkjennelse av at det er betydelige mangler på dette området.

Siden Veteranmeldingen (St. meld. 34, 2008-2009) og regjeringens handlings- og oppfølgingsplaner I tjeneste for Norge (2011 og 2014), har det vært en målsetting å gjennomføre meritterende kurs for behandlere i den sivile helsetjenesten. Det var også et mål å kunne etablere et nettverk av leger og psykologer med særskilt kompetanse. Tiltakene på dette området skulle også føre til at man fikk et «kart» over hvilke tjenester som finnes i Forsvaret og i det sivile helsevesenet. Det skulle bli enklere å finne frem.

Viktige mål er ikke nådd

Selv om mye er oppnådd over en tiårsperiode, er det flere viktige mål man ikke har nådd. Derfor tok SIOPS (2015) initiativ til å gjennomføre meritterende kurs, for på den måten å heve kompetansen i den sivile helsetjenesten, skaffe oversikt over ulike behandlingstilbud, og å etablere et nettverk av behandlere som er interesserte i å ta imot veteraner i sin praksis. Siden 2015-2016 har vi gjennom dette bidratt til at viktige mål i regjeringens handlingsplan er nådd, og vi har kunnet «henvise» veteraner til behandlere med veterankompetanse. Vi ønsker nå å fortsette arbeidet med å øke kompetansen i den sivile helsetjenesten, og å utvide nettverket av behandlere som vi kan anbefale for veteraner. 

I søknadene om kursgodkjenning til lege- og psykologforeningene har vi lagt vekt på følgende målsettinger for kurset. Målet med kurset er å øke interessen for, og kunnskapen om psykiske helseutfordringer hos veteraner, samt å øke kompetansen om hvordan veteraner best kan ivaretas i helsevesenet. Undervisningen har derfor som siktemål å overføre kunnskap fra fagmiljøer som har arbeidet mye med belastningsskader og psykotraumer innenfor klinisk arbeid og forskning, til fastleger, psykologer og psykiatere primært. Kursinnholdet vil også bidra til en bredere forståelse av psykotraumer, belastningsskader og tilpasningsforstyrrelser generelt, utover det som gjelder militære veteraner. Da tenker vi på pasientgrupper i befolkningen forøvrig, men også på annet internasjonalt innsatspersonell, slik som politi og humanitært personell, samt andre pasientgrupper som over tid har opplevd usikkerhet, vold eller trusler om vold, borgerkrigslignende tilstander og krig. 

For mer informasjon om kurset og påmelding se www.siops.no/kurs