Nyhetsarkiv

Klar melding om klageadgang for nye veteraner

Den 4. juni var det høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité om to representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt som vil sikre veteraner skadet etter 2010 klageadgang på avslag fra Statens Pensjonskasse. Alle høringsinstansene stilte seg totalt uforstående til hvorfor veteraner skadet før 2010 både kan klage på avslag og få dekket utgifter til advokat i denne prosessen, mens veteraner skadet etter 2010 er fratatt denne rettigheten.

I tillegg til SIOPS var Norges Offisersforbund (NOF), Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), ombudsmannen for forsvaret og advokat Anne-Lotte Guldbrandsen på høringslista. Samtlige påpekte den dype urettferdigheten det er at en gruppe veteraner har mulighet til å påklage avslag fra Statens Pensjonskasse, mens en annen gruppe veteraner ikke har det. 

Veteraner som har tjenestegjort i tidsrommet 01.01.1978 – 31.12.2009, og som har blitt psykisk skadet som følge av tjenesten, kan søke erstatning gjennom ordningen regulert i forskrift om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner. Den særskilte kompensasjonsordningen inneholder en bestemmelse om at avslag som fattes av Statens Pensjonskasse, kan påklages til en særskilt nemnd som er etablert med formål å behandle spørsmål om erstatning for psykiske belastningsskader etter deltakelse i internasjonale operasjoner. Klageordningen er kostnadsfri for veteranen, og advokatutgifter dekkes av staten. Denne rettigheten har ikke veteraner skadet etter 01.01.2010. Forsvarsloven § 55 uttrykker eksplisitt at denne gruppen veteraner ikke kan påklage avslag på erstatning. Mangelen på klageadgang innebærer en betydelig svekkelse av rettsikkerheten for denne gruppen, og ikke minst er det dypt urettferdig. Om du ble skadet i tjeneste for den norske stat i 2008 eller 2018 burde ikke ha påvirkning på om hvorvidt du kan klage eller ikke.

I en uttalelse til utenriks- og forsvarskomiteen skriver Forsvarsministeren at prosessen med å søke om erstatning skal være så enkel som mulig, og han åpner opp for at veteraner skadet etter 2010 skal få klageadgang. Dette er positivt. Det som ikke er  positivt er at han lanserer Finansklagenemnda som et alternativ for disse veteranene. Forslaget er etter vår mening en dårlig løsning som ikke vil ivareta veteranenes rettssikkerhet.

Finansklagenemnda har ikke kompetanse på skader som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner. Videre er saksbehandlinger her skriftlig og slik nemnda fungerer i dag avvises saker der det er tvist om årsakssammenheng. På bakgrunn av de plagene veteranene sliter med er det klart behov for advokat i klagesakene. Dette dekkes ikke i Finansklagenemnda.

Majoriteten av saken før 2010, som har fått behandling i klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning, omhandler spørsmål om årsakssammenheng. Det er her tvistene står. All den tid Finansklagenemnda avviser saker der det er tvist om årsakssammenheng har en slik klageordning lit effekt. På lik linje med saker før 2010 vil det også være utfordringer knyttet til å fastsette årsakssammenheng for saker etter 2010.

Etter vår oppfatning er faren stor for at Finansklagenemnda vil utgjøre en «skinnbehandling» og ikke en reell klagebehandling.

SIOPS er av den oppfatning at den beste og enkleste løsningen er å innlemme saker etter 2010 i den allerede eksiterende klageordningen for kompensasjon og billighetserstatning. Klagenemnda tillater behandling av et bredt spekter av spørsmål knyttet til skadesaker. Dette er svært viktig for rettssikkerheten til veteraner som har tjenestegjort før 2010. Dette bør i høyeste grad også være en del av rettssikkerheten til dagens nye og framtidige veteraner. SIOPS mener dette er særdeles viktig. Både for at den enkelte soldat skal oppleve at det eksisterer et solid økonomisk vern ved skade, og for at samfunnet som sender ut soldater skal kunne nå sine mål om anerkjennende og rettferdig behandling av de soldater som har utført sin tjeneste på våre vegne.

Representantforslagene skal etter planen behandles i Stortinget til høste. Du kan lese representantforslagene her. 

Høringen i sin helhet kan sees på Stortingets nett-tv  her