Nyhetsarkiv

Dette mener SIOPS om brevet fra FMIN

I et brev datert 2. juli meddeler Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen veteranorganisasjonene at regjeringen har konkludert med at det ikke skal igangsettes en egen utredning av en ny ytelse for militært personell i form av en tjenestebasert krigspensjon. Forsvarsdepartementet vil heller nedsette en arbeidsgruppe for å foreta en helhetlig gjennomgang og vurdering av om de allerede eksiterende erstatnings- og kompensasjonsordningene fungerer etter intensjonen og gir veteranene den anerkjennelse de fortjener. (Les hele brevet her.) 

Veteranforbundet SIOPS' standpunkt er a dette er en sak som bør behandles i et offentlig utvalg og er skuffet over at FD konkluderer på denne måten uten en offentlig debatt - fem år etter at regjeringserklæringen fra 2013 slo fast en modernisert form for tjenestebasert krigspensjon skulle utredes.

Norske soldater tjenestegjør i krig- og konfliktområder på oppdrag for Norge. En krigsskadepensjon vil understreke samfunnets erkjennelse av krigens kostnader og innebære en tydelig anerkjennelse av soldaters innsats og offer. Vi trenger et solid og forutsigbart støttesystem for dem som kommer hjem med skader og utfordringer etter tjeneste. Det er politiske vedtak som forplikter norske soldater til internasjonale operasjoner. Det er et politisk ansvar å sikre at de veteranene som kommer skadet hjem blir ivaretatt på en skikkelig måte. For den enkelte veteran som opplever at livet og framtidsutsiktene etter tjeneste blir helt annerledes enn det han eller hun hadde sett for seg, må bli møtt av et storsamfunn som anerkjenner, hjelper og støtter.

Her er en modernisert form for krigsskadepensjon, uten tvil, en viktig mulighet til å vise skadde veteraner nettopp dette. 

En krigsskadepensjon må nødvendigvis ses i lys av gjeldende erstatnings- og kompensasjonsordninger. Derfor har SIOPS sammen med NOF, BFO, NTL Forsvar, Parat Forsvar, NVIO og NROF påpekt behovet for et offentlig utvalg som ser på helheten i det økonomiske vernet for personell som blir skadet etter tjeneste. (Se vedlagt forord til rapporten Nye Veteraner (05.04.18) her), og brev til FMIN og Stortingsgruppene (25.04.18) her.

Under høringen i utenriks- og forsvarskomiteen 31.10.17. tok SIOPS behovet for et slikt utvalg opp med komiteen. Komiteen sendte deretter en enstemmig oppfordring til regjeringen. 7 S (2017-2018), jf. Prop. 1S (2017-2018). Vi tolker det som et positivt signal at Forsvarsdepartementets arbeidsgruppe skal ledes av en ekstern og uavhengig representant, og at de skal involvere de mest berørte departementene samt representanter fra personell- og veteranorganisasjonene. 

Men det er grunn til å stille spørsmål om hvorfor forsvarsdepartementet er så uvillige til å la disse spørsmålene bli behandlet i et offentlig utvalg som resulterer i en NOU. Både politisk ledelse og Forsvarssjefen har lagt vekt på viktigheten av åpenhet i Forsvaret. Krigsskadepensjon er en sak som angår hele samfunnet, og burde være gjenstand for en bred offentlig debatt. For de som har fulgt med på utviklingen i kompensasjons- og erstatningssaker de siste årene, er det tydelig at mange veteraner stanger i systemet og opplever at ordningene ikke møter deres behov. Nå som mange av de veteranene det gjelder tilhører "nye generasjoner veteraner" - med tjenestetid fra Afghanistan og andre operasjoner Norge har deltatt i de siste årene - er det åpenbart at man også må undersøke ordningene med dette for øye. Er dagens ordninger tilpasset behov hos nye generasjoner veteraner? Kan man gjøre noe for at ordningene oppleves mer anerkjennende og mindre kompliserte? Hvordan kan man trygge økonomien i en tidlig fase av et sykdomsforløp? Er et krigsskadetillegg på ytelser i det en veteran er i ferd med å falle ut av arbeidslivet en mulighet? Et offentlig utvalg med bred kompetanse innenfor helse, jus, arbeidsliv og systematiserte brukererfaringer kan gi regjeringen slike svar. 

Veteranforbundet SIOPS er ikke tilfreds med forsvarsministerens svar på det vi oppfatter som utfordringene i dagens ordninger. Ei heller de behov vi ser i veterangruppen, og lover å fortsette og arbeide for at spørsmålet om krigsskadepensjon og det økonomisk vernet av personell som blir skadet skal få en så offentlig, uavhengig og bred faglig utredning som mulig.