Nyhetsarkiv

Få overraskelser i Statsbudsjettet

Statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram 08. oktober, og i budsjettet til Forsvarsdepartementet er det flere uttalelser som omhandler veteransaken. Det er imdlertid ikke noe særlig nytt som fremkommer i budsjettet. SIOPS har også gjennomgått budsjettet til Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet og bemerker at veteransaken beklagligvis ikke er viet oppmerksomhet i budsjettene til disse to departementene.

SIOPS vill delta på høringene til forsvars- og utenrikskomiteen, helse- og omsorgskomiteen og arbeids- og sosialkomiteen om Statsbudsjettet 2019. Nedenfor følger en oversikt over de mest relevante uttalelsene fra budsjettet til Forsvarsdepartementet.

  • Oppfølgingsplanen ”I tjeneste for Norge” videreføres ut 2019. Det skal avsettes forsknings- og utviklingsmidler til oppfølgingsplanen. Det er ikke spesifisert i budsjettet hvor mye som avsettes eller til hvikle prosjekter.
  • Forsvarets Sanitet skal videreutvikle opplegget for kartlegging av fysisk og psykisk helse for personell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Målet er å gjennomføre slik kartlegging to, seks og ti år etter avsluttet tjeneste. Regjeringen vil på denne måten frambringe informasjon om personellets psykiske og fysiske helse. Med grunnlag i slik informasjon vil det være mulig å sette i verk målrettede tiltak.
  • Regjeringen vil i 2019 igangsette et arbeid med gjennomgang og evaluering av de erstatnings- og kompensasjonsordningene som gjelder for veteraner.
  • Regjeringen vil videreutvikle tiltak for veteraner i tråd med endrede behov, blant annet ved å oppfordre til at kommuner utarbeider kommunale eller interkommunale veteranplaner. Regjeringen vil fortsatt vektlegge forskning, kompetanseutvikling og koordinering mellom tjenesteytende sektorer på veteranområdet.
  • Bevilgninger til tilskuddsmidler til veteranrelatert virksomhet, og midler som tildeles veteranorganisasjonene i form av drifts- og prosjektstøtte foreslås videreført på om lag samme nivå som i saldert budsjett for 2018.
  • Bevilgninger til den særskilte kompensasjonsordningen foreslås viderført på om lag samme nivå som i saldert budsjett for 2018.