Nyhetsarkiv

Delvis seier om klageadgang for veteraner skadet etter 2010

Den 31.10.18 leverte Stortingets utenriks- og forsvarskomité sin innstilling i saken om klageadgang for veteraner skadet etter 2010. I innstillingen kommer det tydelig fram at komiteens flertall både avviser Forsvarsdepartementets forslag om å benytte finansklagenemnda som klageinnstans for veteranene, og at veteraner skadet etter 2010 må sikres muligheten til å klage på avslag om ertstaning.

Dette betyr at Stortinget har snudd når det gjelder Forsvarsloven § 55 som eksplisitt uttrykker at veteraner skadet etter 2010 ikke kan klage på avslag om erstatning. SIOPS er meget fornøyd med at Stortinget nå ønsker å endre på det som har vært en urettferdig løsning der en gruppe veteraner har hatt en rettighet som en annen gruppe ikke har hatt. Videre avvises ideen om å benytte finansklagenemnda som klageinnstans. Dette presiserte både SIOPS, NVIO NOF, ombudsmannen for forsvaret og advokat Anne Lotte Gulbrandsen tydelig da det var høring i saken i juni. 

Veien videre nå er imidlertid ikke helt klar, og det er derfor SIOPS anser dette som en delvis seier. I innstillingen til komiteen skisseres det to mulige løsninger basert på at det er to ulike flertall i komiteen som fremmer hver sine forslag. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti fremmer følgende forslag:

Stortinget ber regjeringen framlegge de nødvendige lov- og forskriftsendringer for å innføre en klagemulighet for avgjørelser om erstatning også for skader som følge av tjenestegjøring i internasjonale operasjoner etter 1. januar 2010.

Kristelig Folkeparti stiller seg også bake forslaget til Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre som lyder som følger:

Stortinget ber regjeringen etablere en klageordning for veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner etter 2010, og pådratt seg psykiske skader i internasjonale operasjoner. Veteranorganisasjonene involveres i utarbeidelsen av klageordningens innretning. Etablering av en slik klageordning forutsettes å inngå i mandatet til den eksternt ledede arbeidsgruppen nedsatt av Forsvarsdepartementet.

Ingenting er med andre ord avgjort enda, men det vil bli en endring i lovverket. SIOPS kommer imidlertid til ikke å slå seg til ro med det første, men følge det videre arbeidet tett og sørge for veteraner skadet etter 2010 vil få en tilfredstillende klageinstans. 

Hele innstllingen til utenriks- og forsvarskomiteen kan du lese her