Nyhetsarkiv 2013

Møt SIOPS' pårørendekontakt

Som både datter av en krigsseiler og mor til to sønner som har tjenestegjort i Afghanistan har Anne-Margrethe Krogseth fra Tønsberg lang erfaring med å være pårørende. I tillegg har hun nettopp avsluttet et engasjement som sosialkurator i Sjøforsvaret der hun arbeidet tett med både framtidige veteraner, veteraner og pårørende. Med en slik bakgrunn er det ikke tilfeldig at hun nå setter i gang som leder av SIOPS’ nyoppstartede familie- og pårørendenettverk.

Ved å være styremedlem i SIOPS, og nå sist som reiseleder for den norske gruppen som deltok på Soldier Ride i august i år, er nok Anne-Margrethe et kjent ansikt for flere av medlemmene i SIOPS. Gjennom Anders Grindaker kom hun i 2010 i kontakt med SIOPS, og ble raskt engasjert som styremedlem og pårørendekontakt i organisasjonen. Hennes egne sønner hadde sine første internasjonale oppdrag i 2006, og det var etter dette engasjementet og interessen for pårørendearbeidet startet.

- Etter at sønnene mine dro ut har jeg vært en pådriver i forhold til dokumentasjon og forsikringsordninger, forteller Anne-Margrethe. Er Forsvaret klare til å stille opp når og hvis det smeller ut? Dette er spørsmål som har vært viktige for Anne-Margrethe i mange år, og som gjør at hun står på ved siden av 100% jobb som rådgiver i NAV og bruker mange ferie- og fridager på pårørende- og veteranarbeid.

Den 14. september markeres oppstarten av det nye familie- og pårørendenettverket med en samling på Litteraturhuset der det blant annet vil bli foredrag av forfatter og politiker Malin Stensønes, Invidzonen fra Sverige og fra Anne-Margrethe selv. Nettverket er åpent for alle pårørende, og for Anne-Margrethe er en pårørende en som har nær kontakt til soldaten som for eksempel et familiemedlem, en venn, nabo eller kollega.

Hensikten med det nyoppstartede nettverket er ifølge Anne-Margrethe å tilby en arena for de pårørende som ikke lenger er under Forsvarets "vinger". Forsvaret ivaretar ikke lenger enn ett år etter endt tjeneste, og Anne-Margrethe har mottatt flere signaler fra andre pårørende at de savner ivaretakelse.

- Et slikt nettverk vil også være viktig for de soldater og veteraner som går direkte ut i sivilsamfunnet etter sin utenlandstjeneste, sier Anne-Margrethe. Når nettverket nå starter opp vil det være viktig å trekke på andres erfaringer og lære av hverandre.

- Det har vært gjort mye arbeid innenfor pårørendenettverk av andre veteranorganisasjoner, og vi må lære av hverandre slik at dette kan bli et nettverk som fungerer og er åpent for alle veteraner/soldaters pårørende uavhengig av organisasjonstilknytning, kan Anne-Margrethe fortelle.

Når det gjelder det arbeidet som allerede er gjort på pårørendefronten i Forsvaret mener Anne-Margrethe at det gjøres mye bra for pårørende til de tjenestegjørende soldatene/veteranene.

- Noen avdelinger har et bedre opplegg for pårørende enn andre, og Forsvaret må være villig til å ta lærdom av de avdelingene som har fått pårørendearbeidet til å fungere. Spesielt i de avdelinger som har prøvd ut pårørendenettverk i forbindelse med skader og ulykker.

Det å sitte alene som pårørende kan til tider være både utfordrende og tøft. Da kan man trenge et "pusterom" som nettopp det å treffe andre i samme situasjon kan være. Anne-Margrethe vil oppfordre alle pårørende som har muligheten til å komme på Litteraturhuset 14. september!