Nyhetsarkiv 2015

Erkjenner Forsvarsdepartementet krigens kostnader for soldaten?

Gode veteraner, støttespillere og samarbeidspartner

Den 16. desember mottok Veteranforbundet SIOPS tildelingsskrivet for drifts- og prosjektstøtte for 2016. Tildelingen er 1,5 millioner under det som er budsjettert for å opprettholde dagens drift. Det er dårlig nytt for skadde veteraner. Om ikke den økonomiske situasjonen raskt bedres, må SIOPS kraftig redusere aktiviteten neste år. 

Det har ikke manglet på festtaler om anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner de siste årene. Det blir dessverre ord uten innhold når det ikke følges opp av Forsvarsdepartementet gjennom tilskuddsordningen.

Politiske mål og SIOPS’ arbeid

Det er et uttalt politisk mål at ivaretakelsen av veteraner som har gitt sin helse i utenlandsoppdrag for Norge skal bli bedre. I regjeringens oppfølgingsplan, ”I tjeneste for Norge”, er det beskrevet 27 tiltak rettet enten direkte mot veteraner med skader, eller som skal bidra til at færre får alvorlige helseutfordringer etter tjeneste.

Oppfølgingsplanens begrunnelse og tiltak er gjenspeilet i Veteranforbundet SIOPS’ formål. Konkretisering og forankring av tiltakene er et kjerneområde i vårt arbeid. 
Veteranforbundet SIOPS samarbeider tett med et bredt spekter av aktører innenfor veteranivaretakelse, både i sivil sektor og med Forsvaret. Vi har lagt vekt på erfaringsdeling, og på å være en konstruktiv partner i arbeidet med å konkretisere og utforme tiltakene. Veteranforbundet SIOPS innehar en viktig rolle som brobygger mellom de offentlige instanser og veteranene som tiltakene er ment å være for.

SIOPS’ støttetilbud til veteraner
Etter 10 år med målrettet arbeid for bedre ivaretakelse og rehabilitering av veteraner med skader og utfordringer, er Veteranforbundet SIOPS i dag etablert som en politisk toneangivende veteranorganisasjon i Norge. I løpet av disse årene er kunnskapen og kompetansen om krigsskader blitt adskillig bedret, men vi opplever dessverre fortsatt at veteraners helseutfordringer blir bagatellisert, både i Forsvaret og på politisk nivå. 

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en angstlidelse som rammer enkelte veteraner. Den kan komme mange år etter endt oppdrag. Diagnosen er relativt ny, ikke lidelsen. Under første verdenskrig ble den kalt «granatsjokk». Den norske legen Leo Eitinger, selv en overlevende fra Auschwitz, som forsket på senskader hos tidligere krigs- og konsentrasjonsleirfanger kalte det KZ-syndromet. 

Veteraner beskriver en livssituasjon der krigen tar plassen til nattesøvnen. Det som før ga mening, gir bare en nummenhet i kroppen som ikke går over. Venner og familie blir skjøvet bort. Enkle basisbehov som sult og tørst er i perioder helt fraværende. Tankespinn gjør at kroppen er i høygir. Hele tiden. Selv om du sitter helt i ro - innendørs og bak lukkede gardiner.

I følge en studie gjort av Rand Corporation i USA, lider 20 prosent av veteranene fra Afghanistan og Irak av PTSD - eller av alvorlige depresjoner. Tallene i Storbritannia er noe lavere, men studier gjort på amerikanske Vietnamveteraner har vist at reaksjonene kunne komme 30 år etter. 

I Norge opphører Forsvarets ansvar for oppfølging ett år etter endt tjeneste. 
Det er en myte at senskader kan forebygges gjennom god seleksjon - eller trening. Erfaring viser at alle kan bli rammet, også de aller beste. I sin biografi «American Sniper» beskriver nå avdøde Navy SEAL, Chris Kyle, sin vei inn - og ut av - PTSD. Major William D. Swenson i den amerikanske hæren, er i dag den eneste stadig tjenestegjørende som har mottatt USAs høyeste utmerkelse for tapperhet i strid, Medal of Honor. Da han ble tildelt medaljen av president Barack Obama i 2013 - for sitt heltemot i strid i Kunar-provinsen i Afghanistan i 2009 – led han av PTSD og var arbeidsledig. Et år etter var han tilbake i aktiv tjeneste.  

Poenget er at PTSD er vanlig, og at det kan behandles. Om veteranene blir fanget opp på et relativt tidlig tidspunkt, reduseres risikoen for at de faller ut av arbeidsmarkedet og ender i varig uførhet. En utstrakt hånd fra én veteran til en annen kan utgjøre forskjellen som skal til for å få tilbake troen på en håndterbar hverdag. SIOPS’ likemannsnettverk (POC) består av veteraner som selv har kjent på kroppen hva det å ta med seg krigen hjem betyr. Gode samtaler og konkret bistand er med på å bygge opp den nødvendige tilliten til det offentlige hjelpeapparatet. POC-nettverket er den viktigste grunnen til SIOPS’ høye troverdighet hos mange veteraner med skader.

SIOPS’ Info- og Ressurssenter
SIOPS’ Info- og Ressurssenter i Kongens gate 3 i Oslo, er et lavterskeltilbud der veteraner og deres nærmeste kan komme for å få råd og veiledning om helsemessige, sosiale og økonomiske spørsmål. Vi gir veteraner konkret bistand i å navigere i hjelpeapparatet, samt støtte og oppfølging. 

SIOPS’ Info- og Ressurssenter har også, siden åpningen i mars i år, allerede blitt etablert som en møteplass for veteraner og andre som er involvert i veteranivaretakelse; politikere, departementer, etater, næringsliv og frivillige organisasjoner. SIOPS’ Info- og Ressurssenter skal også være en arena for foredrag og debatt i veteranspørsmål. Kapasiteter fra Forsvaret og sivil sektor har sørget for stort og bredt oppmøte på disse åpne arrangementene denne høsten. 

Den økonomiske situasjonen for SIOPS
For å opprettholde SIOPS’ tilbud på dagens nivå ble det søkt om 4,6 millioner fra Forsvarsdepartementets tilskuddsordning for veteranorganisasjoner.

I tildelingsbrev mottatt 16. desember får vi tildelt 3,1 millioner i drifts- og prosjektstøtte for 2016.

Knappe to uker før nytt budsjettår er et negativt avvik på inntektssiden på 1,5 millioner dramatisk. 

Konsekvenser
På kort sikt blir Veteranforbundet SIOPS tvunget til å nedskalere vårt tilbud. Vi må nedbemanne med 1,7 årsverk. Grunnlaget for flere prosjekter i 2016 har falt bort. Dette inkluderer lavterskeltilbudet SIOPS’ Info- og Ressurssenter. På lengre sikt er konsekvensene at vi risikerer å miste viktig kompetanse i det pågående veteranarbeidet, kompetanse som er bygget opp gjennom mange år.

Siden 1945 har flere enn 100.000 norske soldater deltatt i operasjoner i mer enn 40 land. De har påtatt seg krevende oppdrag, utsatt seg for store belastninger, og i flere situasjoner risikert eget liv og helse. For å låne general Robert Moods ord, så har vi like lang erfaring med dårlig oppfølging av våre veteraner. 

Stadig flere Afghanistanveteraner kontakter nå SIOPS og melder om skader og helseutfordringer. Dette er en varslet utvikling. Riksrevisjonen rapporterte i juni 2014 at 10 prosent av Afghanistanveteranene da gikk på ytelser fra NAV (dagpenger, sykepenger og arbeidsavklaringspenger). Festtaler og oppstart av nye spennende veterantiltak på nasjonalt og regionalt nivå, gir ikke bedre veteranivaretakelse. Ressursene må i større grad styres mot de som trenger hjelp til å komme helt hjem. 

Med det ønsker jeg alle en fredelig julefeiring, og krysser fingrene for et godt nytt år. 

Per Elvestuen
Styreleder

 

  • Skriv ut