Om SIOPS

Hvorfor ble interesseorganisasjonen SIOPS dannet?

Veteranforbundet SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner mener at Norge, representert av staten, har et særskilt ansvar for de soldatene som har tjenestegjort i utlandet. Dette er kvinner og menn som har satt liv, helse og familielivet på spill for å løse Norges forpliktelser i verdenssamfunnet, og støtte norske interesser. Staten som arbeidsgiver har et spesielt moralsk ansvar for å forebygge, og å følge opp skader som måtte oppstå som følge av tjenesten også psykiske senskader.

Det er dessverre et faktum at enkelte veteraner fra internasjonale operasjoner har utfordringer med å takle hverdagen etter endt tjeneste. Disse utfordringene kan være milde former for stridsreaksjoner, eller alvorligere psykiske senskader som posttraumatisk stresslidelse (PTSD). De veteranene som opplever problemer etter endt tjeneste har i dag ikke et tilfredsstillende sosialt, helsemessig eller økonomisk vern. Veteranforbundet SIOPS har tatt på seg oppgaven med å fremme saken til denne gruppen ovenfor myndighetene.

SIOPS består av en sammensatt gruppe medlemmer med ulik motivasjon for å bidra til å fremme saken til de skadde. Noen av medlemmene er selv skadde veteraner, andre er veteraner som ønsker å støtte tidligere kolleger. Andre medlemmer er pårørende til skadde veteraner, eller har bekjente som er i målgruppen.

Vi arbeider på flere plan

SIOPS arbeider på flere plan. Organisasjonen er aktiv i forhold til skadde veteraner, her sørger vi for oppfølging og veiledning i møtet med det offentlige. Vi bistår med juridisk hjelp, og eksperthjelp innen økonomiske spørsmål.

SIOPS arbeider også aktivt med å støtte de pårørende til skadde veteraner. Denne gruppen behøver ofte juridisk hjelp, støtte i møtet med helsevesenet, støtte på faglig hold og hjelp med økonomiske forhold. I mange tilfeller er også barnehelsetjenesten og barnevernet koblet inn.

På sentralt nivå jobbes det med å påvirke beslutningsledd blant folkevalgte, departementer og fagmiljøer. Målet er å synliggjøre problematikken og gi anbefalinger om tiltak for å forbedre situasjonen for de skadde og pårørende. Videre bygger vi opp kompetanse innenfor de fagfelt som er relevante for de skadde. På lokalt nivå drives likemannsarbeid der skadde i fellesskap hjelper hverandre til å få en bedre hverdag.

Målsetninger

At færrest mulig kommer til skade i internasjonale operasjoner. Vi ønsker å sikre at de som blir, og har blitt skadet, får et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer.

 Landsmøtet er forbundets øverste organ

Veteranforbundet SIOPS er en medlemsorganisasjon. Medlemmene er gjennom Landsmøtet forbundets øverste organ. Landsmøtet avholdes hvert år, vedtar Handlingsplanen og velger blant annet styret, kontrollkomité, valgkomité og revisor. Her kan du lese vedtekter for organisasjonen.