Juridisk

Her finner du råd for hvordan du går fram dersom du har behov for juridisk hjelp. Du vil også finne kommentarer fra juridisk ekspertise knyttet til kompensasjonsordningen. Har du spørmål om juridiske problemstillinger eller behov for juridisk bistand, så har SIOPS flere jurister som er tilknyttet organisasjonen. I en erstatningssak er det meget viktig at du trekker inn advokat så tidlig som mulig. Send e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. merket "juridisk bistand" og vi vil hjelpe deg.

Innhold

Erstatning

Mener du at du har skade som er forårsaket deltagelse i internasjonale operasjoner? Du kan få erstatning!”

Skader oppstår i tjeneste, men kan materialisere seg kanskje 20 år etterpå! Noen skader er synlige for andre, andre skader er knapt synlige for en selv. Noen ganger er det andre belastninger som utløser problemet. Vi vet f.eks. at mange bruker alkohol for å få sove, eller for å mestre visse situasjoner. Vi vet også at for en del kan alkoholkonsumet bli for stort og gi tilleggsbelastninger som angst, enda større søvnproblemer osv, og slik kan en oppleve to - kanskje flere parallelle skader, og utvikle en livsførsel som i bunn og grunn handler om skadene man pådro seg i tjenesten.

 

Melde yrkesskade

Det aller første du skal gjøre er å kontakte din fastlege og melde din yrkesskade til NAV. Det er også mulig å sende inn skjema på egen hånd uten å involvere fastlegen din.  

Skjema som skal fylles ut heter "Melding om skade/sykdom som er påført under militær tjenestegjøring" og ligger her. Legen hjelper deg med å sende inn yrkesskadeskjema til NAV. Etter at NAV har gjennomgått skjema, vil du bli kontaktet for en videre utredning og vil dermed få tid hos en spesialist. Denne kan være psykiater, psykolog, lege, alt etter hva yrkesskaden gjelder. I dette møtet vil du bli utredet i forhold til hvorvidt skaden er relatert til tjeneste eller ei. Spesialisten innhenter nødvendig dokumentasjon/journaler.

Samtidig som du melder yrkesskade søker du også om menerstatning hos NAV. Menerstatning ved yrkesskade skal gi kompensasjon for varige ulemper av ikke-økonomisk art som følge av yrkesskade. Denne erstatningen dekker med andre ord ditt ikke-økonomiske tap og ligger her

 

Gangen i en erstatningssak

Du har nå meldt yrkesskaden og søkt om menerstatning. Dersom du har lidd et økonomisk tap på grunn av skade eller sykdom som følge av tjenesten, herunder også psykiske belastningsskader har et lovfestet erstatningsansvar. Du kan da sende inn krav til Statens Pensjonskasse om kompensasjon. Dette gjøres av din advokat.

Hvordan skal du gjøre selv?

Det viktigste er at du kan beskrive tjenesten din!

  • Hvor var du?
  • Når?
  • Hva opplevde du?
  • Kjenner du til situasjoner som kan ha forårsaket yrkesskaden?
  • Beskriv spesielt hva som har vært problematisk i ettertid. 

Du har krav på fri rettshjelp når du anlegger sak mot staten. Det viktige ved valg av advokat er at du velger en som både har kunnskap om erstatningsrett og trygderett. Veteranforbundet SIOPS har gjennom mange år opparbeidet et bredt advokatnettverk bestående av advokater som har lang erfaring, og kan vise til gode resultater, med saker der veteraner som har fått psykiske belastningsskader søker kompensasjon fra staten. Ta kontakt med oss så setter vi deg i kontakt med aktuell advokat.

Det første advokaten ønsker å gjøre er å kontakte dine overordnede for å innhente informasjon. Du kan i forkant selv fremskaffe kontaktinformasjon til dine overordnede.

I det store og hele vil videre saksgang være å innhente de nødvendige opplysninger som trengs før advokaten kan sende søknad til Statens pensjonskasse. Hvilken type, og mengde informasjon dette dreier seg om vil variere i forhold til hver enkelt, og det vil derfor være vanskelig å si noe om hvor lang tid saksbehandlingstiden er.

Erstatnings- og kompensasjonsordningen

Den norske stat har et lovfestet erstatningsansvar for sivilt og militært personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Erstatningsansvaret er lovfestet i forsvarspersonelloven § 12b og dekker tap på grunn av fysisk eller psykisk skade/sykdom som følge av tjenesten. Dette ansvaret dekker skader oppstått etter 1. januar 2010, og det er SPK som saksbehandler kravene.

For deg som har pådratt deg en psykisk belastningsskade som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner før 1.januar 2010 er det opprettet en egen kompensasjonsordning som gjelder psykiske belastningsskader som er pådratt i perioden 01.01.1978 og til og med 31.12.2009. Kravet for å få tilkjent erstatning etter kompensasjonsordningen er at den psykiske belastningsskaden har medført en varig ervervsmessig uførhet. Det er SPK som er saksbehandler, og med virkning fra 18. juni 2012 er maksimumerstatningen økt til 65G. Personer som tidligere har fått tilkjent erstatning inntil 35G må søke SPK på nytt for å få innvilget de resterende 30G. Ved innvilgelse av 65G vil det fra utbetalingen av kompensasjonen trekkes utbetalt billighetserstatning og utbetalt kompensasjon etter ordning med 35G fra beløpet.

På oppdrag fra SIOPS har advokat Claus Brynhildsen utarbeidet en kommentarutgave til forskirften som ligger til grunn for den særskilte kompensasjonsordningen. Kommentarutgaven kan du lese her.